Programy aktywizacyjne i projekty urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Mogilnie


Zawartość stronWsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych w powiecie mogileńskim (III)".
 
 

Powiatowy Urząd Pracy w Mogilnie realizuje projekt pozakonkursowy, dofinansowany z Funduszy Europejskich: „Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych w powiecie mogileńskim (III)".

 

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Oś Priorytetowa 8 Aktywni na rynku pracy, Działanie 8.1 Podniesienie aktywności zawodowej osób bezrobotnych poprzez działania powiatowych urzędów pracy.

 

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób bezrobotnych powyżej 29 roku życia znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie mogileńskim.

 

Uczestnikami projektu mogą być osoby zarejestrowane w PUP w Mogilnie jako bezrobotne (zakwalifikowane do I lub II kategorii oddalenia od rynku pracy) powyżej 29 roku życia (osoby, które ukończyły 30 rok życia, łącznie z dniem 30-tych urodzin) w szczególności:

  • osoby powyżej 50 roku życia,
  • kobiety,
  • osoby z niepełnosprawnościami,
  • osoby długotrwale bezrobotne,
  • osoby o niskich kwalifikacjach.                 

 

Wsparcie realizowane w ramach projektu:

  • staże;
  • jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej (dotacja bezzwrotna);
  • refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego;
  • prace interwencyjne;
  • pośrednictwo pracy.

 

Planowane efekty: Głównym rezultatem projektu będzie podjęcie zatrudnienia przez następujący odsetek osób objętych wsparciem w projekcie:
- minimum 33% osób w wieku 50 lat i więcej,
- minimum 39% kobiet,
- minimum 33% osób z niepełnosprawnościami,
- minimum 30% osób długotrwale bezrobotnych,
- minimum 38% osób o niskich kwalifikacjach,
- minimum 43% osób nie kwalifkujących się do żadnej z powyższych kategorii.

 

Okres realizacji projektu: 01.01.2017 r. – 31.12.2018 r.

 

Wartość projektu: 2 690 909 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 2 287 273 zł
 

www.mapadotacji.gov.pl

 

Szczegółowe informacje nt. form wsparcia uzyskać można w Powiatowym Urzędzie Pracy w Mogilnie:

-  staże: pokój nr 8, tel.: 52 318 67 31 i 52 318 67 30,
-  prace interwencyjne: pokój nr 5, tel.: 52 318 67 20,
-  jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego: pokój nr 6, tel.: 52 318 67 39.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę