Programy aktywizacyjne i projekty urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Mogilnie


Zawartość stron

Trwałość rezultatów projektu „Wspólnie po sukces – Mobilne Centrum Aktywizacji Zawodowej"
 
W związku z obowiązkiem zachowania trwałości rezultatów projektu „Wspólnie po sukces - Mobilne Centrum Aktywizacji Zawodowej" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Powiatowy Urząd Pracy w Mogilnie realizuje działania mające na celu podniesienie aktywności zawodowej osób bezrobotnych zarejestrowanych w tut. Urzędzie. Działania w ramach zachowania trwałości ww. projektu realizowane są w okresie 3 lat po zakończeniu okresu jego realizacji, tj. w okresie od lipca 2015 roku do czerwca 2018 r. Wsparcie realizowane jest każdorazowo w 4 grupach, po jednej grupie w każdej gminie powiatu mogileńskiego.

W okresie pierwszego i drugiego roku trwałości projektu trwałość funkcjonowania Mobilnego Centrum Aktywizacji Zawodowej realizowana była w szczególności poprzez realizację Programu Aktywizacja i Integracja (PAI). W ramach ww. programu realizowanego przez okres 2 miesięcy wsparciem objęte zostały osoby bezrobotne zamieszkujące tereny wiejskie powiatu mogileńskiego, nieposiadające prawa do zasiłku dla bezrobotnych, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, dla których powiatowy urząd pracy ustalił III profil pomocy.
 
Program PAI obejmował dwa bloki działań:
 1. Blok AKTYWIZACJA w ramach, którego PUP udziela bezrobotnemu wsparcia polegającego przede wszystkim na przygotowaniu go do lepszego radzenia sobie na rynku pracy oraz kieruje bezrobotnego do wykonywania prac społecznie użytecznych organizowanych przez gminę w wymiarze 10 godzin tygodniowo (aktywizacja zawodowa);
 2. Blok INTEGRACJA w ramach, którego bezrobotny objęty zostaje działaniami w zakresie integracji społecznej służącymi kształtowaniu aktywnej postawy w życiu społecznym i zawodowym – działania mogą być realizowane, w szczególności, poprzez grupowe poradnictwo specjalistyczne, warsztaty trenerskie i grupy wsparcia, w wymiarze co najmniej 10 godzin tygodniowo.
Działania w zakresie aktywizacji zawodowej (prace społecznie użyteczne) realizowane były na terenie gminy, w której bezrobotny zamieszkuje lub przebywa. Działania w zakresie integracji społecznej oraz spotkania z opiekunem grupy realizowane były w Centrach Lokalnych zlokalizowanych na terenie danej gminy.
 
Realizacja PAI odbywała się we współpracy z ośrodkami pomocy społecznej i urzędami gmin/miejskimi z terenu powiatu mogileńskiego.

Terminy realizacji Programu Aktywizacja i Integracja w poszczególnych gminach:
 • Dąbrowa: 13.07.2015 r. - 12.09.2015 r., Centrum Lokalne - świetlica wiejska w Dąbrowie;
 • Jeziora Wielkie: 13.07.2015 r. - 12.09.2015 r., Centrum Lokalne - sala Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Jeziorach Wielkich;
 • Mogilno: 03.08.2015 r. - 02.10.2015 r., Centrum Lokalne - świetlica wiejska w Kwieciszewie;
 • Strzelno: 07.03.2016 r. – 06.05.2016 r., Centrum Lokalne - świetlica wiejska w Sławsku Dolnym; 
 • Dąbrowa: 05.09.2016 r. - 04.11.2016 r., Centrum Lokalne - świetlica wiejska w Dąbrowie;
 • Jeziora Wielkie: 19.09.2016 r. - 18.11.2016 r., Centrum Lokalne - sala Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Jeziorach Wielkich;
 • Mogilno01.10.2016 r. - 30.11.2016 r., Centrum Lokalne - świetlica wiejska w Dąbrówce.
 

Wsparciem w ramach PAI objętych zostało 70 osób bezrobotnych.

Program Aktywizacja i Integracja realizowany był ze środków Funduszu Pracy (Powiatowy Urząd Pracy w Mogilnie) oraz budżetu gminy.

W okresie trzeciego roku trwałości ww. projektu oraz drugiego roku trwałości w przypadku gminy Strzelno trwałość funkcjonowania Mobilnego Centrum Aktywizacji Zawodowej realizowana jest poprzez objęcie osób bezrobotnych wsparciem w postaci udziału w:

 • pracach społecznie użytecznych wykonywanych na terenie gminy, w której bezrobotny zamieszkuje lub przebywa w wymiarze do 10 godzin w tygodniu przez okres 2 miesięcy;
 • poradzie zawodowej pn. Moje miejsce na rynku pracy przeprowadzanej przez pracowników PUP w Mogilnie w Centrach Lokalnych.

 

Wskazanym powyżej wsparciem objęte są osoby bezrobotne zamieszkujące tereny wiejskie powiatu mogileńskiego, nie posiadające prawa do zasiłku dla bezrobotnych, korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej, dla których ustalony został II profil pomocy.


Termin realizacji działań w poszczególnych gminach:

 • Strzelno: 24.04.2017 r. – 23.06.2017 r., Centrum Lokalne - świetlica wiejska w Sławsku Dolnym;
 • Strzelno: 03.07.2017 r. – 02.09.2017 r., Centrum Lokalne - świetlica wiejska w Sławsku Dolnym;
 • Dąbrowa: 01.08.2017 r. - 30.09.2017 r., Centrum Lokalne - świetlica wiejska w Dąbrowie;
 • Jeziora Wielkie: 01.08.2017 r. - 30.09.2017 r., Centrum Lokalne - sala Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Jeziorach Wielkich;
 • Mogilno: 10.07.2017 r. - 09.09.2017 r., Centrum Lokalne - świetlica wiejska w Dąbrówce.


Wskazanym powyżej wsparciem objętych zostało 30 osób bezrobotnych.

Szczegółowe informacje nt. realizacji działań w ramach trwałości rezultatów projektu „Wspólnie po sukces - Mobilne Centrum Aktywizacji Zawodowej" uzyskać można w Powiatowym Urzędzie Pracy w Mogilnie, pokój nr 5, tel.: 52 318 67 20, bezpłatna infolinia dla osób bezrobotnych: 800 119 199.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę