Programy aktywizacyjne i projekty urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Mogilnie


Zawartość stronTytuł projektu: Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie mogileńskim (III)"

Okres realizacji projektu: 01.01.2017 r. – 31.12.2018 r.
 
Powiatowy Urząd Pracy w Mogilnie realizuje projekt w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa I  Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1   Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe, Poddziałanie 1.1.2   Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.
 
Głównym celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie mogileńskim.

Uczestnikami projektu mogą być osoby młode w wieku 18-29 lat bez pracy, zarejestrowane w PUP w Mogilnie jako bezrobotne (należące do I lub II profilu pomocy), które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET).  Projekt skierowany jest w szczególności do: osób z niepełnosprawnościami, osób długotrwale bezrobotnych oraz kobiet.

 

W ramach projektu realizowana jest indywidualna i kompleksowa aktywizacja zawodowo-edukacyjna osób młodych. Każdy z uczestników objęty jest Indywidualnym Planem Działania, a także poradnictwem zawodowym lub/i pośrednictwem pracy. W zależności  od indywidualnych potrzeb, osoby biorące udział w projekcie korzystają z form aktywizacji dobranych tak, aby maksymalnie wzrosła efektywność podejmowanych wobec nich działań.

 
W ramach projektu realizowane są następujące usługi i instrumenty rynku pracy:
  • Usługi związane z zatrudnieniem, takie jak: poradnictwo zawodowe, którego celem jest promowanie aktywnych postaw, uświadamianie konieczności planowania kariery i rozwoju zawodowego, promowanie mobilności, przedsiębiorczości oraz umiejętności dostosowania się do zmieniających się warunków na rynku pracy lub/i pośrednictwo pracy, którego zadaniem jest udzielenie pomocy osobom bezrobotnym poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w znalezieniu odpowiednich pracowników.
  • Staże pomagają uczestnikom w zdobyciu umiejętności praktycznych oraz doświadczeń zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy. Pozwalają pracodawcy ocenić i sprawdzić przyszłego pracownika.
  • Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej przeznaczone są dla osób przedsiębiorczych, dla których barierą w samozatrudnieniu jest brak wystarczających środków finansowych.
  • Bon na zasiedlenie to środki przeznaczone na pokrycie kosztów zamieszkania związanych z podjęciem przez bezrobotnego poza miejscem dotychczasowego zamieszkania zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej.
 
Planowane efekty: głównym rezultatem projektu będzie podjęcie pracy przez: 35% uczestników długotrwale bezrobotnych, 48% uczestników o niskich kwalifikacjach, 17% uczestników niepełnosprawnych oraz 43% uczestników, których nie można zaliczyć do żadnej z powyższych kategorii. 

Wartość projektu: 3 155 856,00 zł

Szczegółowe informacje uzyskać można w Powiatowym Urzędzie Pracy w Mogilnie:
  • informacje nt. staży: pokój nr 8, tel.: 52 318 67 31 i 52 318 67 30,
  • informacje nt. bonów na zasiedlenie: pokój nr 8, tel.: 52 318 67 31,
  • informacje nt. jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej: pokój nr 6, tel.: 52 318 67 39.
 
Załączniki
Plakat informacyjny nt. projektu realizowanego w ramach PO WER w latach 2017-2018 (pdf, 191 KB)

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę