Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Mogilnie


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Elektromonter napowietrznych linii niskich i średnich napięć
Kod: 741302
Liczba odwiedzin: 6153
Synteza:
Elektromonter napowietrznych linii niskich i średnich napięć bierze udział w budowie, przebudowie, remontach i eksploatacji tych linii elektroenergetycznych.
Elektromonter napowietrznych linii niskich i średnich napięć (nn i SN) jest zawodem o charakterze usługowym. Celem pracy elektromontera jest udział w budowie, przebudowie i modernizacji linii nn i SN, na podstawie dokumentacji technicznej, z uwzględnieniem właściwych technologii prac. Elektromonter napowietrznych linii nn i SN bierze udział w eksploatacji linii, w cyklicznych i poawaryjnych oględzinach linii, ocenia stan techniczny elementów linii, ustala przyczyny zakłóceń. Usuwa zdiagnozowane i zlokalizowane przyczyny i skutki awarii, na bieżąco naprawia, remontuje, konserwuje i reguluje eksploatowaną linię. Elektromonter napowietrznych linii nn i SN przyłącza odbiorców energii elektrycznej do linii, wykonuje odgałęzienia od linii SN dla odbiorców przyłączonych na napięciu średnim oraz przyłącza niskiego napięcia dla odbiorców przyłączonych do linii niskiego napięcia. Szczególnym rodzajem linii wykonywanych, przyłączanych i konserwowanych przez elektromontera napowietrznych linii nn i SN są ciągi oświetlenia ulicznego montowane na słupach linii niskiego napięcia.
Zadania zawodowe:
  • organizowanie własnego stanowiska pracy z uwzględnieniem przepisów BHP, ochrony ppoż., przeciwporażeniowej, ochrony środowiska oraz zasad ergonomii;
  • budowanie, przebudowywanie i modernizacja linii niskich i średnich napięć na podstawie dokumentacji technicznej, z uwzględnieniem właściwych technologii prac;
  • montowanie odgałęzień napowietrznych linii średnich napięć oraz przyłączy linii napowietrznych niskich napięć;
  • ocenianie stanu technicznego elementów linii niskich i średnich napięć, ustalanie przyczyn zakłóceń i awarii;
  • usuwanie zakłóceń i awarii linii niskich i średnich napięć;
  • wykonywanie przełączeń ruchowych linii niskich i średnich napięć zgodnie z instrukcjami współpracy ruchowej;
  • remontowanie, konserwowanie i regulowanie linii niskich i średnich napięć;
  • montowanie i naprawianie oświetlenia ulicznego na istniejących ciągach linii niskich napięć;
  • wykonywanie pomiarów parametrów mechanicznych i elektrycznych linii niskich i średnich napięć.
Pracę elektromontera napowietrznych linii niskich i średnich napięć mogą wykonywać absolwenci zasadniczych szkół zawodowych o kierunkach związanych z sieciami i urządzeniami elektroenergetycznymi lub pokrewnych. Chętnie zatrudniani są absolwenci techników kształcących w tych kierunkach. Praca na liniach nn i SN wymaga stwierdzenia przez uprawnioną komisję powoływaną przez Urząd Regulacji Energetyki posiadania dodatkowych kompetencji i kwalifikacji w zakresie eksploatacji urządzeń w określonym zakresie napięć. Ze względu na pracę w terenie dodatkowym atutem są uprawnienia do prowadzenia pojazdów i/lub uprawnienia do obsługi specjalistycznego sprzętu budowlanego, a także kursy i dodatkowe kwalifikacje przygotowujące do wykonywania prac w określonej technologii (np. prac pod napięciem).
Dodatkowe zadania zawodowe: .

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę