Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Mogilnie


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Robotnik osuszania i odgrzybiania budowli
Kod: 713304
Liczba odwiedzin: 1545
Synteza: Wykonuje prace związane z osuszaniem obiektów budowlanych; stosuje różnego rodzaju metody osuszania (np. metoda elektroiniekcji) i odgrzybiania - zgodnie z wytycznymi ekspertyzy mykologiczno-budowlanej i dokumentacją projektowo-kosztorysową.
Zadania zawodowe: organizowanie stanowiska roboczego w remontowanym budynku; dobieranie narzędzi, sprzętu, maszyn oraz materiałów, np. elektrod dodatnich - ich przekroju (gwiaździsty lub walcowy) i długości w zależności od grubości osuszanego muru (przy metodzie elektroiniekcji);
prowadzenie prac przygotowawczych, takich jak: wiercenie otworów w murze - w celu osadzenia elektrod dodatnich, i dodatkowych otworów - w celu napełniania ich płynem hydrofobowym, oraz wykonywanie wykopów wokół budynku - w celu ułożenia w gruncie nie zamkniętej pętli z ocynkowanego płaskownika (stanowiącej elektrodę ujemną) lub wbijania rur stalowych ocynkowanych, stanowiących elektrodę ujemną punktową;
prowadzenie procesu osuszania i rozprowadzania płynu hydrofobowego oraz wytwarzania trwałej blokady przeciwwilgociowej na żądanym poziomie w murze; wprowadzanie płynu hydrofobowego w pory i kapilary muru opróżnione z wody za pomocą instalacji elektroiniekcyjnej oraz w sposób grawitacyjny;
sporządzanie roztworów impregnacyjnych i odgrzybieniowych na wydzielonym stanowisku pracy;
prowadzenie robót impregnacyjnych na wyodrębnionym stanowisku roboczym, z użyciem podstawowego i uzupełniającego sprzętu impregnacyjnego, niezbędnego do prawidłowego wykonania robót w warunkach minimalnego zagrożenia zdrowia osób zatrudnionych przy impregnacji oraz właściwym oznakowaniu miejsc niebezpiecznych;
prowadzenie robót odgrzybieniowych muru, zgodnie z zaleceniami załączonymi w ekspertyzie mykologiczno-budowlanej, tj. zastosowanie metod odgrzybieniowych (smarowanie, opryskiwanie) i środków chemicznych ze szczególnym uwzględnieniem miejsc zagrzybionych w połączeniach belek drewnianych z murem;
prowadzenie robót odgrzybieniowych drewna zgodnie z zaleceniami w ekspertyzie mykologiczno-budowlanej, tj. zastosowanie metod odgrzybieniowych (np. smarowanie, opryskiwanie, impregnacja) i środków chemicznych;
usuwanie zakażonych odpadów gruzu, materiałów drewnianych i drewnopochod-nych poza obręb budowli, tj. zakopywanie gruzu w dołach wysypanych wapnem chlorowanym, spalanie materiałów drewnianych i drewnopochodnych;
prowadzenie rozliczeń surowcowo-materiałowych;
bezwzględne przestrzeganie przepisów bhp oraz ppoż.: zachowanie odpowiedniej cyrkulacji powietrza na stanowiskach pracy i wyposażenie pracownika w odzież ochronną i półmaskę (np. przy sporządzaniu roztworów impregnacyjnych i odgrzybieniowych oraz przy impregnacji drewna);
nadzorowanie podległych pracowników;
wykonywanie zadań pokrewnych podanym wyżej.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę