Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Mogilnie


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Robotnik rozbiórki budowli
Kod: 711904
Liczba odwiedzin: 2815
Synteza:
Robotnik rozbiórki budowli demontuje elementy konstrukcji budowlanych, rozbiera i wyburza obiekty budowlane.
Robotnik rozbiórki budowli jest zawodem budowlanym. Robotnik rozbiórki budowli demontuje i rozbiera obiekty budowlane lub ich części. Przygotowuje miejsce pracy zgodnie z przepisami i zasadami BHP. Zabezpiecza teren, na którym będzie prowadzona rozbiórka. Zabezpiecza obiekty sąsiadujące z obiektem rozbieranym oraz elementy rozbieranych obiektów przed niekontrolowanym zawaleniem. Wykonuje roboty rozbiórkowe w sposób określony w dokumentacji technicznej, przestrzegając zaleceń osoby nadzorującej rozbiórkę. Po zakończeniu robót rozbiórkowych porządkuje teren i segreguje materiały pochodzące z rozbiórki z zachowaniem przepisów ochrony środowiska. Robotnik rozbiórki budowli odzyskuje elementy i materiały nadające się do ponownego wykorzystania oraz segreguje materiały wyodrębniając spośród nich te, które będą podlegać recyklingowi oraz te, które jako odpady niebezpieczne muszą być poddane specjalistycznej utylizacji.
Zadania zawodowe:
  • zabezpieczanie terenu rozbiórki oraz obiektów przylegających do terenu lub obiektu rozbiórki;
  • ocenianie stanu elementów obiektu budowlanego przeznaczonego do rozbiórki;
  • ustalanie kolejności wykonywania demontażu elementów budowlanych zgodnie z dokumentacją techniczno-projektową;
  • sprawdzanie odłączenia rozbieranego obiektu od sieci zasilających (gaz, c. o., energia elektryczna, woda, instalacje słaboprądowe itp.) i usuwanie wyposażenia obiektu przeznaczanego do rozbiórki;
  • wykonywanie demontażu instalacji, urządzeń i kolejnych elementów (ustrojów) konstrukcyjnych;
  • wykonywanie prac pomocniczych przy wyburzaniu obiektów budowlanych z użyciem materiałów wybuchowych;
  • sortowanie, czyszczenie, układanie i usuwanie z terenu rozbiórki elementów i materiałów nadających się do ponownego zastosowania lub recyklingu;
  • usuwanie z terenu rozbiórki odpadów niebezpiecznych, w tym zawierających azbest i innych niż niebezpieczne;
  • porządkowanie i wyrównywanie terenu rozbiórki;
  • organizowanie stanowiska pracy zgodnie z przepisami BHP, ochrony ppoż., ochrony środowiska i wymaganiami ergonomii.
Pracę w zawodzie robotnik rozbiórki budowli może wykonywać osoba posiadająca wykształcenie zasadnicze zawodowe – kierunkowe branży budowlanej. Możliwe jest również przyuczenie do zawodu i zdobywanie doświadczenia w trakcie pracy. Robotnik rozbiórki budowli powinien brać udział w szkoleniach organizowanych w przedsiębiorstwie lub w wyspecjalizowanych ośrodkach szkoleniowych. Do podjęcia pracy w zawodzie wymagane jest ukończenie specjalistycznego kursu BHP oraz kursu postępowania z substancjami i preparatami niebezpiecznymi, a w przypadku pracy przy rozbiórkach wykonywanych metodą wybuchową – kursu bezpiecznego postępowania z materiałami wybuchowymi.
Dodatkowe zadania zawodowe: .

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę