Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Mogilnie


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Rodzic zastępczy
Kod: 531105
Liczba odwiedzin: 1736
Synteza: Sprawuje okresową opiekę wychowawczą zwaną rodzinną pieczą zastępczą nad dzieckiem osieroconym, opuszczonym lub z rodziny pozbawionej (lub o ograniczonej) władzy rodzicielskiej gwarantując mu właściwe warunki wychowania i rozwoju: emocjonalnego, fizycznego i społecznego, właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań, wypoczynku i organizacji czasu wolnego.
Zadania zawodowe: gromadzenie dokumentacji o dziecku m. in.: odpisu aktu urodzenia dziecka, dokumentacji o stanie zdrowia dziecka, dokumentów szkolnych, diagnozy psychofizycznej dziecka itp.;
zapewnienie dziecku całodobowej opieki i wychowania, w szczególności: warunków prawidłowego rozwoju fizycznego i zdrowotnego (wyżywienia, odpowiednich warunki bytowych i mieszkaniowych umożliwiających zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb;
zaspakajanie potrzeb emocjonalnych, rozwojowych, społecznych oraz religijnych, traktowanie dziecka w sposób sprzyjający poczuciu godności i wartości osobowej, dbałość o rozwój jego uzdolnień i zainteresowań;
zapewnienie ochrony zdrowia dziecka (kontrolę stanu zdrowia i stanów chorobowych, zgłaszanie i leczenie chorób dziecka);
dbałość o rozwój fizyczny dziecka, wytwarzanie nawyków rekreacyjnych i sportowych;
przeciwdziałanie nieprawidłowościom w rozwoju fizycznym i psychicznym dziecka w ścisłej współpracy z sądem opiekuńczym, nauczycielami, poradnią zdrowia psychicznego oraz poradnią psychologiczno-pedagogiczną;
czuwanie nad wypełnianiem przez dziecko obowiązku szkolnego (regularne uczęszczanie do szkoły na poziomie podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym), kontrolę postępów w nauce, wyrównywanie braków rozwojowych i szkolnych oraz współpracę z nauczycielami;
-wytwarzanie nawyków uczestnictwa w życiu kulturalnym, nawyków czytelniczych;
kształtowanie cech charakterologicznych dziecka takich jak zdyscyplinowanie, punktualność, postaw prospołecznych i aktywności do uczestnictwa w organizacjach społecznych i młodzieżowych;
utrzymywanie kontaktów z sądem opiekuńczym w sprawach ważnych dla podopiecznych (majątkowych, trudności wychowawczych itp..);
zarządzanie majątkiem dziecka;
zapewnianie ochrony przed arbitralną lub bezprawną ingerencją w życie prywatne dziecka;
umożliwianie dziecku kontaktu z rodzicami i innymi osobami;
systematyczne podnoszenia swoich kwalifikacji w sprawowaniu pieczy zastępczej, w szczególności przez udział w szkoleniach;
współpraca z ośrodkiem adopcyjnym, koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej i organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej.
Dodatkowe zadania zawodowe: Brak

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę