Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Mogilnie


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Rezydent biura turystycznego
Kod: 422102
Liczba odwiedzin: 1716
Synteza:
Rezydent biura turystycznego reprezentuje biuro turystyczne i sprawuje opiekę nad jego klientami w miejscu wypoczynku.
Rezydent biura turystycznego jest zawodem o charakterze usługowym. Celem jego pracy jest opieka nad klientami imprezy turystycznej w miejscu wypoczynku. Rezydent odpowiada za właściwą realizację świadczeń, reprezentuje biuro turystyczne, w razie potrzeby pełni funkcję tłumacza. Rezydent zna i stosuje przepisy ustawy o usługach turystycznych. Do jego obowiązków należy udział w transferach podróżnych, zakwaterowanie turystów, pełnienie dyżurów zgodnie z grafikiem w miejscu pobytu turystów oraz udzielanie pomocy na wypadek nagłych zdarzeń (choroba, problemy z zakwaterowaniem), pilotaż wycieczek objętych programem, organizowanie spotkań informacyjnych i wycieczek fakultatywnych, przyjmowanie skarg i uwag od klientów, kontrolowanie realizacji zakontraktowanych usług. Rezydent informuje turystów o atrakcjach, zwyczajach i specyfice danego kraju lub regionu oraz o zagrożeniach wynikających z nieznajomości przepisów i zwyczajów. Prowadzi także dokumentację związaną z przyjęciem i pobytem grupy turystycznej w miejscu wypoczynku. Jako przedstawiciel biura dba o właściwy wizerunek firmy. Rezydent jest łącznikiem pomiędzy biurem, klientami oraz innymi kontrahentami.
Zadania zawodowe:
 • odbieranie turystów z miejsca przyjazdu i transfer do miejsca wypoczynku;
 • oprowadzanie turystów po miejscu wypoczynku;
 • kwaterowanie turystów w hotelu;
 • prowadzenie spotkań informacyjnych;
 • pełnienie dyżurów na wypadek nagłych zdarzeń;
 • wskazywanie najbardziej atrakcyjnych miejsc regionu/kraju;
 • przekazywanie turystom wiedzy na temat kultury, obyczajów, kuchni regionu/kraju wypoczynku;
 • sprzedawanie i prowadzenie wycieczek fakultatywnych;
 • rezerwowanie i zakup biletów, kart wstępów i karnetów dla klientów;
 • zatrudnianie przewodników, przewoźników;
 • przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji klientów biura turystycznego;
 • prowadzenie dokumentacji związanej z przyjęciem i pobytem grupy;
 • organizowanie pracy zgodnie z zasadami BHP, ochrony ppoż. ergonomii.
Zawód rezydenta biura turystycznego może wykonywać osoba, która posiada uprawnienia pilota wycieczek. Posiadanie wykształcenia wyższego magisterskiego z zakresu turystyki i rekreacji zwalnia rezydenta biura turystycznego z obowiązku posiadania uprawnień pilota wycieczek. Pracodawcy chętnie zatrudniają do pracy poza granicami kraju osoby, które znają co najmniej jeden język obcy, używany w kraju/regionie pracy rezydenta na poziomie zaawansowanym, potwierdzony certyfikatem albo dyplomem ukończenia studiów filologicznych.
Dodatkowe zadania zawodowe: .

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę