Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Mogilnie


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Windykator
Kod: 421403
Liczba odwiedzin: 2768
Synteza:
Windykator odzyskuje przeterminowane należności na zlecenie wierzyciela.
Windykator jest zawodem o charakterze usługowym. Celem pracy windykatora jest odzyskiwanie zobowiązań pieniężnych od osób fizycznych lub podmiotów gospodarczych w jak najkrótszym czasie w celu zaspokojenia roszczeń wierzyciela, na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Do podstawowych zadań zawodowych windykatora należy monitowanie telefoniczne, listowne lub osobiste dłużnika, windykacja polubowna (bezpośrednie negocjacje z dłużnikiem co do sposobu spłaty) oraz nadzorowanie harmonogramu spłat wierzytelności. W przypadku braku realizacji ustaleń windykator podejmuje działania mające na celu zastosowanie środka egzekucji komorniczej na podstawie posiadanego upoważnienia od wierzyciela. Obszarem prowadzonej działalności jest teren Rzeczpospolitej Polskiej.
Zadania zawodowe:
  • analizowanie spraw przekazanych z działu obsługi kont dłużnika;
  • negocjowanie z dłużnikiem warunków dobrowolnej spłaty; wybór właściwego sposobu postępowania;
  • przygotowywanie projektu ugody z dłużnikiem;
  • monitorowanie bazy dłużników i bazy spłat pod kątem terminowości podejmowanych czynności windykacyjnych;
  • kierowanie wezwań do zapłaty pod rygorem skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego i komorniczego;
  • sporządzanie dokumentów i bieżące raportowanie prowadzonych czynności;
  • ustalanie dodatkowych informacji i dokonywanie niezbędnych uzgodnień ze stronami postępowania windykacyjnego niezbędnych do skutecznego prowadzenia egzekucji;
  • przygotowywanie dokumentów w celu skierowania egzekucji do sądu;
  • organizowanie stanowiska pracy zgodnie z zasadami BHP, ochrony ppoż., ochrony środowiska i wymaganiami ergonomii.
Od osób pracujących w zawodzie windykatora wymaga się minimum wykształcenia średniego, przy czym preferuje się osoby o wykształceniu ogólnym, a w przypadku wykształcenia średniego zawodowego – wykształcenie o profilu humanistycznym. Do wykonywania zawodu windykatora szczególnie poszukiwane są osoby z wykształceniem wyższym prawniczym (bez konieczności posiadania aplikacji) oraz administracyjnym. Największym atutem windykatora jest jego doświadczenie zawodowe. Windykator powinien brać udział w wewnętrznych szkoleniach organizowanych przez firmy lub wyspecjalizowane ośrodki szkoleniowe. Posiadanie prawa jazdy kategorii B nie jest warunkiem koniecznym, ale stanowi dodatkowy atut w zawodzie windykatora.
Dodatkowe zadania zawodowe: .

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę