Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Mogilnie


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Rzecznik praw konsumenta
Kod: 335906
Liczba odwiedzin: 142
Synteza: Rzecznik praw konsumenta udziela konsumentom porad i informacji prawnych związanych m.in. z naruszeniem umów sprzedaży czy kontraktów o świadczenie usług. Obszar działania rzecznika praw konsumenta obejmuje obronę klientów przed przedsiębiorcami, którzy naruszają prawo. Rzecznik posiada uprawnienia do pełnienia funkcji oskarżyciela w imieniu poszkodowanego. Zakres obowiązków Rzecznika reguluje Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów.
Zadania zawodowe:
 • prowadzenie edukacji konsumenckiej, w szczególności poprzez wprowadzenie elementów wiedzy konsumenckiej do programów nauczania w szkołach publicznych;
 • zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów;
 • składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów;
 • występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów;
 • współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckim;
 • kontaktowanie się z przedsiębiorcami naruszającymi przepisy prawne;
 • kontrolowanie prawa miejscowego pod kątem ochrony praw konsumenta;
 • wytaczanie powództw na rzecz konsumentów oraz wstępowanie, za ich zgodą, do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów;
 • przekazywanie na bieżąco delegaturom Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK). wniosków i sygnalizowanie problemów dotyczących ochrony konsumentów, które wymagają podjęcia działań na szczeblach administracji rządowej;
 • występowanie z zawiadomieniem do Prezesa UOKiK w sprawie podejrzenia stosowania praktyk ograniczających konkurencję oraz stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów;
 • udzielanie innych form pomocy prawnej w zakresie ochrony praw konsumentów;
 • wykonywanie innych zadań określonych w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów lub w przepisach odrębnych;
 • przestrzeganie zasad etyki zawodowej oraz tajemnicy służbowej, ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosownie przepisów prawa dotyczących ochrony środowiska.
Dodatkowe zadania zawodowe:
 • popularyzowanie wiedzy dotyczącej praw konsumenta.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę