Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Mogilnie


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Edukator ekologiczny
Kod: 325501
Liczba odwiedzin: 4657
Synteza:
Edukator ekologiczny szkoli w zakresie ekologii, upowszechnia wzorce i postawy przyjazne środowisku przyrodniczemu, korzystne dla zrównoważonego rozwoju zdrowia człowieka oraz doradza w tym zakresie.
Edukator ekologiczny jest zawodem o charakterze edukacyjnym i doradczym. Celem jego pracy jest podnoszenie poziomu wiedzy, kształtowanie umiejętności i odpowiedzialnych postaw służących ochronie środowiska przyrodniczego, wdrażaniu zasad zrównoważonego rozwoju i zdrowego stylu życia. Jego zadaniem jest prowadzenie zajęć edukacyjnych, szkoleń, inicjowanie i prowadzenie projektów, przygotowywanie programów (w tym autorskich) podnoszących świadomość ekologiczną i prozdrowotną oraz doradztwo w tym zakresie. Edukator propaguje zachowania i rozwiązania technologiczne korzystne dla zrównoważonego rozwoju, pozyskuje i upowszechnia w tym celu odpowiednie informacje o stanie środowiska i warunkach prawno-administracyjnych. Inicjuje i wspiera działania podejmowane przez społeczności lokalne w zakresie ochrony środowiska. Promuje postawy proekologiczne i prozdrowotne w różnych grupach społecznych. Może pozyskiwać dodatkowe środki na finansowanie działań edukacyjnych. Miejscem pracy edukatora ekologicznego są instytucje prowadzące edukację ekologiczną (centra edukacji, fundacje, stowarzyszenia i instytucje działające na rzecz środowiska przyrodniczego) oraz tereny i przestrzenie publiczne, takie jak: parki miejskie, miejsca imprez masowych, galerie handlowe itp.
Zadania zawodowe:
  • pozyskiwanie informacji o stanie środowiska przyrodniczego, ekologicznych działaniach oraz technologiach z uwzględnieniem polityki ekologicznej państwa i oczekiwań społecznych;
  • planowanie przedsięwzięć i wybieranie form edukacji ekologicznej dostosowanej do adresata oraz do profilu i możliwości organizacyjnych instytucji;
  • opracowywanie materiałów dydaktycznych, programów szkoleń, przedsięwzięć, projektów i innych form działań edukacyjnych;
  • prowadzenie zajęć edukacyjnych, szkoleń, projektów edukacyjnych oraz poradnictwa i działalności akcyjnej (np. kampanii tematycznych);
  • rozpowszechnianie tematycznych informacji i materiałów dydaktycznych z wykorzystaniem dostępnych narzędzi oraz wspieranie procesu społecznego udziału w ochronie środowiska;
  • prowadzenie dokumentacji podejmowanych działań edukacyjnych;
  • ocenianie prowadzonych przedsięwzięć z edukacji ekologicznej;
  • koordynowanie działań w zakresie edukacji i komunikacji stosownie do prowadzonego przedsięwzięcia;
  • pozyskiwanie środków na edukację ekologiczną;
  • organizowanie stanowiska pracy z uwzględnieniem zasad i przepisów BHP, ochrony ppoż., ergonomii, ochrony środowiska.
Osoba zainteresowana podjęciem zatrudnienia w charakterze edukatora ekologicznego powinna posiadać wykształcenie średnie po kierunkach pokrewnych związanych z ekologią i ochroną środowiska, np. 325511 Technik ochrony środowiska. Biorąc pod uwagę interdyscyplinarny charakter edukacji ekologicznej, edukator ekologiczny powinien doskonalić się specjalistycznie w ramach wykonywanego zawodu zarówno samodzielnie, jak i w zorganizowanych formach doskonalenia zawodowego. Ze względu na edukacyjny charakter pracy wskazane jest przygotowanie pedagogiczne. Przydatna jest znajomość języka obcego (najlepiej angielskiego). Ważne są zainteresowania związane z przyrodą, ekologią, rozwiązaniami technologicznymi dotyczącymi ochrony środowiska, zagadnień społecznych, etyki, turystyki lub profilaktyki zdrowotnej.
Dodatkowe zadania zawodowe: .

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę