Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Mogilnie


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Redaktor naczelny
Kod: 264208
Liczba odwiedzin: 494
Synteza: Redaktor naczelny odpowiada za treść przygotowywanych przez redakcję materiałów prasowych oraz za sprawy redakcyjne i finansowe redakcji w granicach określonych w statucie lub właściwych przepisach; opracowanie i wydanie/publikacji czasopisma lub serwisu internetowego oraz produkcję programu telewizyjnego, radiowego; kieruje całością działań redakcji, odpowiada za stronę merytoryczną i graficzną czasopisma lub serwisu internetowego, kieruje pracą zespołu dziennikarzy, często podejmuje decyzje dot. spraw kadrowych. Jest również obowiązany do dbania o poprawność języka materiałów prasowych.
Zadania zawodowe:
 • wyznaczanie kierunków rozwoju czasopisma, programu telewizyjnego, radiowego, serwisu internetowego;
 • planowanie numeru czasopisma, audycji, programu;
 • rozwijanie czasopisma, programu, serwisu internetowego pod kątem merytorycznym, graficznym i technicznym;
 • współpraca z autorami tekstów, innymi redaktorami, działem technicznym, sekretarzem redakcji, fotoedytorem, grafikiem itd.);
 • sprawowanie nadzoru nad profilem merytorycznym czasopisma, audycji radiowej, telewizyjnej, serwisem internetowym itp.;
 • przeprowadzanie selekcji informacji, ofert programowych, według przyjętych kryteriów i proporcji oraz kwalifikowanie artykułów/treści do zamieszczenia w czasopiśmie/serwisie internetowym oraz programów do realizacji;
 • analizowanie tekstów pod kątem redakcyjnym poprawności językowej itp.;
 • nadzorowanie innych prac niezbędnych do wydania kolejnych numerów czasopism, programów telewizyjnych, radiowych, serwisów internetowych itp.;
 • przydzielanie tematów dziennikarzom;
 • stosowanie się do konwencji edytorskich i norm wydawniczych;
 • planowanie i nadzorowanie pracy zespołu redaktorów;
 • sprawowanie nadzoru nad powierzonym mieniem i przestrzeganie przepisów prawa, a w szczególności: prawa autorskiego, prasowego, konwencji i porozumień z zawodowymi stowarzyszeniami oraz dotyczących tajemnicy służbowej (handlowej);
 • przestrzeganie zasad etyki zawodowej, zachowania tajemnicy służbowej, zapewnienie podległemu zespołowi bezpiecznego środowiska pracy, dbanie o przestrzeganie zasad ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowanie przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.
Dodatkowe zadania zawodowe:
 • nadzorowanie innych prac niezbędnych do wydania kolejnych numerów czasopism, programów telewizyjnych, radiowych, serwisów internetowych itp.;
 • doskonalenie wiedzy i umiejętności w zakresie programowym, realizacyjnym i technicznym.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę