Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Mogilnie


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Etnograf
Kod: 263202
Liczba odwiedzin: 3080
Synteza: Prowadzi badania i opisuje ginące formy kultury ludowej, określa odrębności kulturowe różnych społeczności (plemiennych, etnicznych, zawodowych); zabezpiecza, kultywuje i popularyzuje twórczość ludową: literaturę, muzykę, zwyczaje, obrzędy oraz sztukę; prowadzi działalność dydaktyczną i naukową.
Zadania zawodowe: - prowadzenie badań i studiów porównawczych nad kulturą ludów na różnych szczeblach rozwoju historycznego;
- opisywanie ginących, tradycyjnych form kultury ludowej: twórczości literackiej, muzycznej, tanecznej, zwyczajów i obrzędów, oraz wiedzy ludowej;
- weryfikowanie teorii dotyczących procesów migracji i rozprzestrzeniania się kultur różnych narodów, z zastosowaniem metody historyczno-porównawczej;
- pozyskiwanie zabytków etnograficznych różnych kultur ze wszystkich kontynentów: wytworów życia codziennego, twórczości literackiej, muzycznej i plastycznej;
- gromadzenie kolekcji zabytków etnograficznych z określonego kontynentu, kraju lub regionu;
- ocenianie wartości zabytków etnograficznych, ich wieku i pochodzenia;
- prowadzenie inwentaryzacji zabytków etnograficznych w urzędach konserwatorskich, placówkach muzealnych, galeriach;
- konserwowanie zabytków etnograficznych lub nadzorowanie ich konserwacji w przypadku poważniejszych uszkodzeń;
- opracowywanie etnograficznych zbiorów muzealnych;
- organizowanie stałych i okresowych wystaw etnograficznych;
- przygotowywanie katalogów tych wystaw;
- opracowywanie działów publikacji etnograficznych w bibliotekach i czytelniach;
- współpraca z placówkami zajmującymi się produkcją wyrobów sztuki ludowej; dostarczanie twórcom ludowym wzorów do produkcji wytworów sztuki ludowej;
- kierowanie folklorystycznymi zespołami pieśni i tańca;
- prowadzenie działalności naukowej i dydaktycznej z dziedziny etnografii;
- publikowanie opracowań naukowych z dziedziny etnografii;
- popularyzowanie wiedzy o kulturze ludowej w środkach masowego przekazu.
Dodatkowe zadania zawodowe: - wycenianie wartości sztuki etnograficznej w galeriach i muzeach.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę