Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Mogilnie


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Radca Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej
Kod: 261907
Liczba odwiedzin: 1517
Synteza: Radca wypełnia obowiązki określone w ustawie o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej. Wykonuje czynności zastępstwa przed sądami, trybunałami i innymi organami orzekającymi oraz inne czynności związane z wykonywaniem zadań Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej, przy wykonywaniu tych czynności jest niezależny. Radcą Prokuratorii Generalnej może zostać osoba, która: posiada obywatelstwo polskie; korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich; posiada dyplom ukończenia wyższych studiów prawniczych; posiada uprawnienia radcy prawnego, adwokata lub notariusza albo zajmowała stanowisko sędziego sądu powszechnego, sędziego sądu wojskowego lub sędziego sądu administracyjnego, asesora sądowego albo stanowisko prokuratora; nie była karana; swoim dotychczasowym zachowaniem daje rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu radcy. Radców mianuje Prezes Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej; przed nawiązaniem stosunku pracy radca składa ślubowanie wobec Prezesa Prokuratorii Generalnej.
Zadania zawodowe:
  • wykonywanie czynności zastępstwa przed sądami, trybunałami i innymi organami orzekającymi oraz innych czynności związanych z wykonywaniem zadań Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej;
  • staranne, rzetelne i terminowe wykonywanie powierzonych zadań i czynności służbowych;
  • dbanie o celowość podejmowanych działań przy wykonywaniu zadań i czynności służbowych;
  • współpracowanie z przełożonymi i innymi radcami, także podmiotami reprezentującymi Skarb Państwa, organy administracji rządowej lub osobę zastępowaną;
  • uczestniczenie w rozprawach sądowych;
  • dbałość o właściwą organizację zadań oraz czynności służbowych;
  • podejmowanie działań zgodnych z kodeksem dobrych praktyk;
  • podnoszenie kwalifikacji zawodowych.
Dodatkowe zadania zawodowe:
  • Radca Prokuratorii Generalnej podczas rozpraw sadowych występuje w stroju urzędowym, todze ze srebrnym żabotem.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę