Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Mogilnie


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Wychowawca w placówkach oświatowych, wsparcia dziennego, wychowawczych i opiekuńczych oraz instytucjach pieczy zastępczej
Kod: 235914
Liczba odwiedzin: 5669
Synteza: Organizuje i prowadzi zajęcia wychowawcze oraz sprawuje opiekę nad grupą dzieci lub młodzieży w placówkach oświatowych, wsparcia dziennego, wychowawczych i opiekuńczych oraz instytucjonalnej pieczy zastępczej: internatach, świetlicach, klubach i ośrodkach i ogniskach wychowawczych, pogotowiach opiekuńczych oraz pracy podwórkowej;
zapewnia pomoc w nauce, organizację czasu wolnego, zabawę, zajęcia sportowe oraz rozwój zainteresowań;
współpracuje z rodzicami, opiekunami, instytucjami i organizacjami w celu zapewnienia wychowankom warunków prawidłowego rozwoju oraz pomocy w trudnych sytuacjach.
Zadania zawodowe: planowanie działań wychowawczych w stosunku do grupy dzieci i młodzieży w placówce wychowawczej;
sprawowanie nadzoru na realizacją planu zajęć wychowanków;
udzielanie pomocy w nauce, w czynnościach samoobsługowych tj. myciu, sprzątaniu;
udzielanie pomocy w sprawach rozwojowych i życiowych wychowanków przez prowadzenie rozmów itp.;
organizowanie i nadzorowanie zajęć rekreacyjnych, sportowych, wypoczynku i rozrywki;
prowadzenie zajęć animacyjnych i socjoterapeutycznych, w szczególności w działalności wychowawczej prowadzonej na podwórkach i ulicach, dla dzieci zaniedbanych wychowawczo;
udzielanie wsparcia, rady i pomocy w trudnych sytuacjach i problemach rozwojowych i życiowych wychowanków przez prowadzenie rozmów indywidualnych, spotkań grupowych poświeconych omawianiu interesujach problemów;
współdziałanie z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i innymi placówkami diagnostycznymi przez korzystanie z konsultacji i diagnoz psychologiczno-pedagogicznych;
organizowanie zajęć socjoterapeutycznych, terapeutycznych, korekcyjnych, kompensacyjnych oraz logopedycznych;
prowadzenie indywidualnego programu korekcyjnego lub profilaktycznego, w szczególności terapii pedagogicznej, psychologicznej i socjoterapii;
współpraca z rodzicami i opiekunami wychowanków w zakresie problemów rozwojowych, postępów w nauce, problemów i metod wychowawczych w formie: systematycznych spotkań, wizyt w domu wychowanków, przeprowadzanie wywiadów środowiskowych;
prowadzenie pedagogizacji rodziców w formie spotkań, rozmów, wspierania rodziców niewydolnych wychowawczo przez prowadzenie doradztwa indywidualnego lub współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i innymi instytucjami w celu zapewnienia wychowankom warunków do prawidłowego rozwoju a także udzielania pomocy w trudnych sytuacjach.
Dodatkowe zadania zawodowe: Brak

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę