Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Mogilnie


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Egzaminator on-line
Kod: 235902
Liczba odwiedzin: 3514
Synteza:
Egzaminator on-line ocenia kompetencje osób egzaminowanych, stosując narzędzia pracy i komunikacji zdalnej.
Celem pracy egzaminatora on-line jest ocena kompetencji uczestników egzaminu, realizowana za pomocą narzędzi pracy i komunikacji zdalnej. Zadaniem egzaminatora jest także określenie struktury egzaminu adekwatnej do formy wskazanej przez instytucję odpowiedzialną za jego przeprowadzenie, jak również opracowanie kryteriów egzaminacyjnych. Egzaminator we współpracy z ekspertem lub zespołem ekspertów z danej dziedziny wiedzy opracowuje zapisy zadań egzaminacyjnych, określając treści kształcenia i umiejętności weryfikowane przez poszczególne zadania, a następnie przeprowadza i nadzoruje egzamin, ocenia prace egzaminacyjne zgodnie z określonymi wcześniej kryteriami, a także opracowuje informacje zbiorcze o egzaminie i publikuje jego wyniki. Egzaminator on-line jest odpowiedzialny za weryfikację poprawności działania narzędzi zastosowanych do przeprowadzenia egzaminu i środków multimedialnych użytych w zadaniach egzaminacyjnych. Do jego obowiązków należy także archiwizowanie prac i protokołów egzaminacyjnych. Ponadto zgodnie ze specyfiką egzaminu aktualizuje zadania i stosowane formy egzaminacyjne.
Zadania zawodowe:
  • organizowanie stanowiska pracy, w tym przestrzeganie przepisów i zasad BHP, ochrony ppoż., ergonomii i ochrony środowiska;
  • przygotowywanie we współpracy ze specjalistą z określonej dziedziny zadań egzaminacyjnych;
  • dobieranie formy egzaminu on-line;
  • ustalanie we współpracy z autorem kursu kryteriów oceniania i zaliczania egzaminu on-line;
  • opracowywanie formy elektronicznej egzaminu on-line;
  • nadzorowanie przebiegu egzaminu on-line;
  • ocenianie prac egzaminacyjnych on-line;
  • opracowywanie i publikowanie wyników oraz raportów i statystyk związanych z przebiegiem egzaminu on-line;
  • aktualizowanie okresowe/systematyczne zadań egzaminacyjnych.
Zawód egzaminatora on-line może wykonywać osoba z wykształceniem wyższym pierwszego stopnia, posiadająca kompetencje pedagogiczne, szczególnie w obszarze kształcenia zdalnego oraz dodatkowo posiadająca umiejętności z zakresu stosowania narzędzi ICT i technologii edukacji na odległość, np. certyfikaty organizacji branżowych, dyplomy ukończenia studiów podyplomowych z zakresu kształcenia na odległość.
Dodatkowe zadania zawodowe:
.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę