Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Mogilnie


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Wizytator
Kod: 235109
Liczba odwiedzin: 3212
Synteza: Wykonuje prace związane z gromadzeniem i analizą informacji o stanie kształcenia i wychowania dzieci i młodzieży oraz o poziomie opieki w placówkach oświatowych, udziela pomocy przedszkolom, szkołom i innym placówkom oświatowym w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
Zadania zawodowe: - ocenianie stanu i warunków działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej przedszkoli, szkół i innych placówek oświatowych;
- diagnozowanie i ocenianie poziomu pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej nauczycieli i szkół;
- analizowanie i ocenianie efektów realizacji programów nauczania w szkołach i zadań statutowych placówek;
- udzielanie pomocy szkołom, placówkom i nauczycielom w wykonywaniu ich zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;
- udzielanie fachowej, merytorycznej pomocy nauczycielom i kierownikom placówek oświatowych i inspirowanie ich do samodzielnej, twórczej, innowacyjnej działalności;
- zapewnianie szkołom bieżących informacji o aktualnych problemach oświatowych i obowiązujących przepisach prawnych;
- dokonywanie bieżących przeglądów, hospitacji i wizytacji pracy nauczycieli i szkół;
- badanie wyników nauczania przedmiotów określonych w ramowych planach nauczania, w tym także ocenianie efektywności kształcenia w poszczególnych zawodach i specjalnościach;
- udział w dokonywaniu oceny pracy dyrektorów szkół;
- inspirowanie, koordynowanie i organizowanie współpracy między nauczycielami, współpracy szkół z innymi szkołami, szkołami wyższymi, stowarzyszeniami i organizacjami;
- analizowanie dokumentacji szkół i innych placówek dotyczącej nauczania, wychowania i opieki;
- upowszechnianie i wdrażanie skutecznych rozwiązań służących realizacji przyjętych celów i zadań;
- rozpatrywanie odwołań, skarg.
Dodatkowe zadania zawodowe: - kierowanie pracą zorganizowanych zespołów nauczycieli.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę