Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Mogilnie


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Ewaluator programów edukacji
Kod: 235102
Liczba odwiedzin: 3280
Synteza: Dokonuje ewaluacji celów programowych, szansy realizacji ustanowionych celów nauczania, spójności treści nauczania z celami, przydziału uczniów do danego programu, efektywności i sprawności nauczania;
projektuje, testuje i wdraża do praktyki dydaktycznej narzędzia kontroli osiągnięć uczących się;
mierzy jakość kształcenia;
gromadzi, opracowuje i komunikuje informacje na temat oceny efektów procesu dydaktycznego i wartości programów nauczania w celu zwiększenia ich skuteczności, optymalizacji i modyfikacji.
Zadania zawodowe: opracowywanie procedury ewaluacji programu: dobór kryteriów oceny, zasad, zakresu i sposobu gromadzenia informacji, kontaktowania się z nauczycielem i uczniami, harmonogramu i budżetu, doboru metod i narzędzi do oceny programu itp.;
dokonanie wyboru modelu ewaluacji (SWOT, action research, klasyczny, akredytacyjny, triangulacyjny, CIPP, socjologiczny);
wykorzystywanie metod ilościowych i jakościowych w ewaluacji programu: kwestionariuszy, obserwacji, wywiadów, opisów zachowań i sytuacji;
dokonywanie podsumowania ewaluacji i przekazanie jej wyników zainteresowanym stronom: nauczycielom, uczniom, władzom oświatowym, autorom programów itd.;
ocena zgodności prezentowanych treści programowych ze stanem wiedzy z określonej dziedziny, zasadności ułożenia i zaprezentowania treści;
ocena zamierzeń programowych i ich efektów, tj. osiągnięć uczniów, np. w jakim stopniu uczniowie opanowali treści programowe;
ocena osiągnięć uczniów, łatwości realizacji programu, wymagań dotyczących bazy materialnej szkoły (wyposażenie, niezbędne materiały), charakteru, specyfiki szkoły oraz potrzeb społeczności lokalnej;
udzielenie odpowiedzi, w jaki sposób udoskonalić treści programowe, materiał, formy i metody pracy, aby zoptymalizować proces dydaktyczny;
ostateczna ocena realizacji, odrzucenia lub modyfikacji programu nauczania.
Dodatkowe zadania zawodowe: projektowanie zmian udoskonalenia form i metod pracy z uczniami, tak aby proces dydaktyczny stał się bardziej efektywny;
wybranych aspektów programu;
wprowadzanie lub usuwanie wskazanych (na podstawie danych z oceny) treści programu itp.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę