Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Mogilnie


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Lekarz dentysta – specjalista periodontologii
Kod: 226205
Liczba odwiedzin: 2065
Synteza: Rozpoznaje, różnicuje i leczy choroby zębów i jamy ustnej, z ukierunkowaniem na działalność leczniczo-profilaktyczną dotyczącą chorób przyzębia i błony śluzowej jamy ustnej; podejmuje działania na rzecz promocji zdrowia i zapobiegania chorobom przyzębia i błony śluzowej jamy ustnej.
Zadania zawodowe: - badanie stomatologiczne podmiotowe i przedmiotowe, ukierunkowane na diagnostykę chorób przyzębia i błony śluzowej jamy ustnej;
- określanie przyczyn zmian błony śluzowej jamy ustnej w powiązaniu z substancjami chemicznymi (miedź, benzen, chlor, antymon, fenol itp.) działającymi w różnych gałęziach przemysłu oraz patologicznym działaniem niektórych leków;
- nawiązywanie kontaktu i współpracy z chorym, wyjaśnianie celu i potrzeby leczenia, zachęcanie do wytrwałości;
- pobieranie materiału biologicznego do badań bakteriologicznych, histologicznych i innych;
- interpretacja i ocena badań dodatkowych (pomocniczych) stosowanych w periodontologii;
- znieczulanie miejscowe w obrębie jamy ustnej;
- leczenie chorób błony śluzowej jamy ustnej i przyzębia, powstałych na tle zapalnym, alergicznym, urazowym, nowotworowym, immunologicznym i innym;
- kierowanie chorych na leczenie wspomagające: fizykoterapeutyczne, uzdrowiskowe i inne;
- prowadzenie dokumentacji lekarskiej, wypisywanie skierowań, recept oraz orzeczeń i świadectw lekarskich;
- sprawowanie nadzoru nad narzędziami i sprzętem stomatologicznym (wyjaławianiem);
- prowadzenie konsultacji dla innych specjalności medycznych;
- uczestniczenie w działaniach dotyczących promocji zdrowia i zapobiegania chorobom przyzębia i błony śluzowej jamy ustnej;
- doskonalenie swojej wiedzy i umiejętności, między innymi przez uczestnictwo w podyplomowym kształceniu ustawicznym.
Dodatkowe zadania zawodowe: - kierowanie zakładem lub poradnią periodontologiczną;
- prowadzenie badań przesiewowych ludności, ujawniających stan zagrożenia chorobami przyzębia, uznanymi za choroby społeczne;
- prowadzenie działalności dotyczącej profilaktyki społecznej i oświaty zdrowotnej z zakresu periodontologii (szkoły, zakłady pracy, wojsko i inne instytucje);
- udział w doskonaleniu zawodowym (szkoleniu) innych pracowników medycznych;
- prowadzenie badań naukowych i publikowanie ich wyników.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę