Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Mogilnie


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Lekarz dentysta – specjalista chirurgii stomatologicznej
Kod: 226201
Liczba odwiedzin: 2491
Synteza: Rozpoznaje, różnicuje i leczy ostre i przewlekłe schorzenia jamy ustnej wymagające interwencji chirurgicznej oraz podejmuje działania na rzecz promocji zdrowia i zapobiegania chorobom jamy ustnej.
Zadania zawodowe: - badanie stomatologiczne chorych ze schorzeniami jamy ustnej, wymagającymi interwencji chirurgicznej;
- nawiązywanie kontaktu i współpracy z chorym, wyjaśnianie celu i potrzeby leczenia, łagodzenie lęku i niepokoju;
- pobieranie materiału biologicznego do badań histologicznych, bakteriologicznych i innych: wykonywanie nakłuć diagnostycznych i leczniczych, biopsji i innych;
- interpretacja i ocena wyników badań pomocniczych, w tym laboratoryjnych, radiologicznych i innych;
- znieczulanie miejscowe, przewodowe i ogólne;
- leczenie chirurgiczne chorób jamy ustnej, takich jak: usuwanie zębów i leczenie zębodołów przy powikłaniach po usunięciu zębów, leczenie pourazowe, leczenie ropni, torbieli, zaburzeń rozwojowych tkanek jamy ustnej, chorób przyzębia, ślinianek, języka i innych tkanek jamy ustnej, implantacje;
- rozpoznawanie i różnicowanie chorób jamy ustnej z chorobami nowotworowymi, kierowanie pacjentów do poradni onkologicznych w celu postawienia diagnozy w sytuacjach podejrzenia o nowotwory jamy ustnej;
- udzielanie pomocy w stanach naglących, w tym przeprowadzanie reanimacji, defibrylacji serca, przetaczanie krwi i płynów infuzyjnych, biegłe posługiwanie się potrzebną do tego aparaturą i sprzętem;
- sprawowanie opieki pooperacyjnej, kontrola rany, zdejmowanie szwów, zmienianie opatrunków i czynności pokrewne;
- kierowanie wczesną rehabilitacją chorych po zabiegach chirurgicznych w obrębie jamy ustnej;
- prowadzenie dokumentacji lekarskiej (książka operacyjna, historia choroby, inne), wypisywanie skierowań, recept, zwolnień lekarskich;
- przygotowywanie opinii lekarskich, orzeczeń i wniosków do celów inwalidztwa, zatrudnienia i sądownictwa;
- współpraca z podległymi pracownikami medycznymi i nadzór nad nimi;
- uczestniczenie w działaniach dotyczących promocji zdrowia i zapobiegania chorobom jamy ustnej;
- doskonalenie swojej wiedzy i umiejętności, między innymi przez uczestnictwo w podyplomowym kształceniu ustawicznym.
Dodatkowe zadania zawodowe: - pełnienie dyżurów specjalistycznych i udzielanie konsultacji za pomocą środków łączności telefonicznej i wideofonicznej;
- sprawowanie nadzoru i kontroli nad przechowywaniem i sterylizacją narzędzi i sprzętu operacyjnego oraz leków;
- prowadzenie konsultacji lekarskich dla innych specjalności medycznych;
- kierowanie oddziałem lub kliniką chirurgii stomatologicznej lub przychodnią specjalistyczną;
- udział w doskonaleniu zawodowym (szkoleniu) innych pracowników medycznych;
- prowadzenie badań naukowych i publikowanie ich wyników.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę