Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Mogilnie


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Lekarz weterynarii – specjalista prewencji weterynaryjnej i higieny pasz
Kod: 225213
Liczba odwiedzin: 2030
Synteza: Zapobiega zagrożeniom zdrowotnym zwierząt wywodzących się z warunków epizootycznych, warunków chowu i hodowli zwierząt oraz wynikających z jakości pasz, mających wpływ na jakość zdrowotną środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego.
Zadania zawodowe: - analizowanie ryzyka w produkcji zwierzęcej;
- opracowywanie programów prewencyjnych w skali kraju i dla pojedynczych gospodarstw;
- wydawanie zezwoleń na działalność zakładów utylizacyjnych oraz kontrola tych zakładów;
- sprawowanie nadzoru nad obrotem odpadami pochodzenia zwierzęcego i obrotem mączką utylizacyjną;
- nadzór nad przetrzymywaniem i zagospodarowywaniem nawozów naturalnych, gnojówki i gnojowicy;
- kontrola urzędowa oraz rejestracja przedsiębiorstw produkujących środki żywienia zwierząt;
- analizowanie ryzyka w produkcji pasz, określanie warunków technicznych i weterynaryjnych produkcji;
- nadzór nad wytwarzaniem i obrotem dodatków paszowych i premiksów;
- nadzór nad produkcją pasz leczniczych i ich obrotem;
- nadzór nad obrotem środkami żywienia zwierząt;
- pobieranie próbek pasz, ich badanie i ocena; wykrywanie substancji niepożądanych, niebezpiecznych i zabronionych;
- ocena stanu sanitarno-higienicznego wody;
- wydawanie opinii i orzeczeń lekarsko-weterynaryjnych;
- prowadzenie dokumentacji weterynaryjnej.
Dodatkowe zadania zawodowe: - prowadzenie badań naukowych w zakresie jakości zdrowotnej środków żywienia zwierząt, ochrony zdrowia zwierząt i środowiska, wpływu substancji niepożądanych na zdrowie zwierząt i jakość zdrowotną środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego;
- uczestniczenie w opracowywaniu nowych aktów prawnych dotyczących prewencji weterynaryjnej i higieny pasz;
- podnoszenie kwalifikacji zawodowych poprzez śledzenie bieżącego piśmiennictwa, udział w kształceniu podyplomowym oraz konferencjach naukowych;
- prowadzenie podyplomowego kształcenia ustawicznego lekarzy weterynarii w zakresie prewencji weterynaryjnej i higieny pasz;
- nadzorowanie innych pracowników.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę