Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Mogilnie


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Lekarz – specjalista intensywnej terapii
Kod: 221273
Liczba odwiedzin: 2161
Synteza: Leczy chorych w stanie zagrożenia życia, z ciężkimi urazami i oparzeniami, ze szczególnym uwzględnieniem diagnostyki. Leczy ostre niewydolności narządowe (ostre zapalenie trzustki, zawał serca, niestabilna dusznica, udar mózgu, stan ciężkiej sepsy itp.), wymagające intensywnego monitorowania lub wspomagania układu oddechowego i krążenia, z zastosowaniem metod farmakologicznych oraz szeroko rozumianych technologii medycznych.
Zadania zawodowe:
 • postępowanie ratownicze w stanach nagłego zagrożenia życia z wykorzystaniem czynności resuscytacyjnych obejmujących bezprzyrządowe utrzymywanie drożności dróg oddechowych oraz podtrzymywanie oddychania i krążenia;
 • sprawowanie okołooperacyjnej (lub okołozabiegowej) opieki nad pacjentem;
 • diagnozowanie i leczenie ostrego bólu oraz przewlekłych zespołów bólowych;
 • orzekanie o potrzebie rehabilitacji leczniczej, uszczerbku na zdrowiu, niezdolności do pracy, niepełnosprawności z powodu rozpoznanych i leczonych chorób w oddziale intensywnej terapii;
 • prowadzenie dokumentacji lekarskiej (historii choroby);
 • przygotowywanie specjalistycznych opinii o stanie zdrowia pacjenta dla lekarzy innych specjalności;
 • udzielanie konsultacji z zakresu intensywnej terapii lekarzom innych specjalności;
 • pełnienie dyżurów medycznych oraz udzielanie konsultacji specjalistycznych  z zakresu intensywnej terapii za pomocą środków łączności telefonicznej i wideofonicznej;
 • samokształcenie w dziedzinie intensywnej terapii, m. in. poprzez uczestnictwo w specjalistycznych sympozjach i konferencjach szkoleniowo-naukowych.
Dodatkowe zadania zawodowe:
 • wykonywanie indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej lub udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach grupowej praktyki lekarskiej  w dziedzinie intensywnej terapii;
 • kierowanie oddziałem intensywnej terapii;
 • kierowanie specjalizacją w dziedzinie intensywnej terapii;
 • prowadzenie promocji zdrowia i zapobiegania chorobom i skutkom urazów;
 • udział w doskonaleniu zawodowym (szkoleniu) innych pracowników medycznych;
 • udział w programach badawczych i naukowych z zakresu intensywnej terapii.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę