Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Mogilnie


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Lekarz – specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej
Kod: 221258
Liczba odwiedzin: 2654
Synteza: Rozpoznaje i różnicuje choroby somatyczne, posługując się różnymi metodami obrazowania i odpowiednią aparaturą (aparat rentgenowski klasyczny, tomograf, tomograf komputerowy, ultrasonograf, badania radioizotopowe, rezonans magnetyczny NMR i inne) oraz podejmuje działania na rzecz promocji zdrowia i zapobiega chorobom popromiennym i ubocznym skutkom promieniowania jonizującego.
Zadania zawodowe: - badanie radiodiagnostyczne ludzi chorych i zdrowych (kontrolne) różnymi metodami, jak: skopia, interpretacja zdjęć, obrazów tomograficznych, komputerowych, kontrastowych (z użyciem środków farmakologicznych i radioizotopów), usg, rezonansu magnetycznego i innych;
- nadzór nad pracą techników obsługujących aparaturę radiodiagnostyczną i kontrola wykonywanych zdjęć (rejestracji obrazów);
- samodzielne wykonywanie badań radiodiagnostycznych określonymi metodami;
- podawanie badanym (lub nadzór nad tą procedurą) środków cieniujących (kontrastowych) dożylnie, dotętniczo, doustnie, doodbytniczo, domacicznie i w inny sposób w celu uwidocznienia badanych narządów;
- wykonywanie prób czynnościowych różnych narządów i układów przy pomocy technik obrazowania;
- ustalanie rozpoznania lekarskiego (diagnozy radiologicznej) i rozpoznań różnicowych;
- udzielanie pomocy doraźnej w stanach naglących, zwłaszcza prowadzenie postępowania przeciwwstrząsowego i przeciwuczuleniowego po użyciu środków kontrastowych;
- prowadzenie dokumentacji lekarskiej, w tym archiwum zdjęć i dyskietek;
- prowadzenie systematycznej kontroli przestrzegania zasad ochrony radiologicznej personelu i pacjentów, wykonywanie okresowych badań, kontrolowanie aparatury i pomieszczeń;
- sprawowanie nadzoru nad innymi pracownikami;
- odbywanie konsultacji lekarskich dla innych specjalności medycznych;
- przygotowywanie opinii, świadectw, orzeczeń do celów inwalidztwa, zatrudnienia i sądownictwa;
- doskonalenie swojej wiedzy i umiejętności, między innymi przez uczestnictwo w podyplomowym kształceniu ustawicznym.
Dodatkowe zadania zawodowe: - pełnienie dyżurów specjalistycznych i udzielanie konsultacji za pomocą środków łączności telefonicznej i wideofonicznej;
- sprawowanie nadzoru i kontroli nad przechowywanymi w pracowni płynami infuzyjnymi, lekami i sprzętem diagnostyczno-leczniczym;
- udział w doskonaleniu zawodowym (szkoleniu) innych pracowników medycznych oraz prowadzić badania naukowe i publikować ich wyniki;
- kierowanie pracownią lub zakładem radiodiagnostyki.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę