Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Mogilnie


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Lekarz – specjalista położnictwa i ginekologii
Kod: 221255
Liczba odwiedzin: 2358
Synteza: Rozpoznaje, różnicuje i leczy metodami zachowawczymi i chirurgicznymi choroby żeńskich narządów płciowych i dróg rodnych, sprawuje opiekę lekarską nad kobietą ciężarną i płodem, odbiera poród, udziela porad w zakresie antykoncepcji, fizjologii i patologii ciąży; uczestniczy w działaniach na rzecz profilaktyki i promocji zdrowia w swojej specjalności.
Zadania zawodowe: - badanie ginekologiczne podmiotowe i przedmiotowe w celu ustalenia rozpoznania lub kontroli i oceny stanu zdrowia kobiety i płodu;
- nawiązywanie kontaktu i współpracy z kobietą i jej rodziną, wyjaśnianie celu i potrzeby leczenia, łagodzenie lęku i niepokoju;
- kierowanie chorych na badania dodatkowe (uzupełniające);
- przeprowadzanie badań diagnostycznych, okresowych badań kontrolnych i badań grup o zwiększonym ryzyku choroby;
- wykonywanie badań endoskopowych i innych stosowanych w diagnostyce chorób kobiecych, w tym kolposkopii, rektoskopii i innych;
- pobieranie materiału biologicznego do badań biochemicznych, histologicznych, bakteriologicznych i innych;
- interpretacja i ocena wyników badań pomocniczych, w tym cytologicznych;
- ustalanie rozpoznania lekarskiego (diagnozy) i rozpoznań różnicowych (mniej prawdopodobnych);
- leczenie zachowawcze i operacyjne chorób kobiecych: zapalnych, pasożytniczych, zakaźnych przenoszonych drogą płciową, nowotworowych, urazów, wad rozwojowych i innych;
- sprawowanie opieki lekarskiej nad ciężarną i płodem, w ciąży prawidłowej i ciąży zwiększonego ryzyka;
- odbieranie porodu, udzielanie pierwszej pomocy noworodkowi i położnicy, nadzór nad prawidłowym przebiegiem połogu;
- wykonywanie zabiegów i operacji położniczych, operacji usunięcia ciąży poza- macicznej i wyrostka robaczkowego;
- znieczulanie miejscowe, splotowe i dokanałowe;
- wykonywanie nakłuć diagnostycznych i leczniczych, wenesekcji, intubacji, tracheotomii, cewnikowania pęcherza moczowego i innych zabiegów;
- udzielanie doraźnej pomocy w stanach naglących, w tym przeprowadzanie reanimacji, przetaczanie krwi i płynów infuzyjnych;
- sprawowanie opieki pooperacyjnej, kontrola rany, zdejmowanie szwów, zmienianie opatrunków i wykonywanie czynności pokrewnych;
- udzielanie porad w zakresie antykoncepcji, fizjologii i patologii ciąży, porodu i połogu;
- prowadzenie dokumentacji lekarskiej (książka operacyjna, historia choroby, inne), wypisywanie skierowań, recept i zwolnień lekarskich;
- przygotowywanie opinii lekarskich, orzeczeń i wniosków do celów inwalidztwa, zatrudnienia i sądownictwa;
- współpraca z zespołem operacyjnym i nadzór nad nim oraz innymi podległymi pracownikami medycznymi;
- uczestniczenie w działaniach dotyczących promocji zdrowia i zapobiegania chorobom kobiecym i patologiom płodu;
- doskonalenie swojej wiedzy i umiejętności, między innymi przez uczestnictwo w podyplomowym kształceniu ustawicznym.
Dodatkowe zadania zawodowe: - wykonywanie badań endoskopowych i inwazyjnych, w tym laparoskopii, cystoskopii oraz badań usg, kardiotokograficznych i innych;
- wykonywanie intubacji, prowadzenie znieczulenia ogólnego, przeprowadzanie defibrylacji serca;
- oznaczanie grup krwi i wykonywanie próby krzyżowej;
- sprawowanie nadzoru i kontroli nad przechowywaniem i sterylizacją narzędzi i sprzętu operacyjnego;
- sprawowanie nadzoru i kontroli nad przechowywaniem leków, krwi i płynów infuzyjnych oraz kontrolowanie ich ważności i przydatności;
- sprawowanie opieki nad noworodkiem w ciąży wysokiego ryzyka (wcześniactwo, wady wrodzone, cukrzyca i inne), jeśli nie ma neonatologa;
- wykonywanie badań prenatalnych, leczenie bezpłodności;
- prowadzenie konsultacji lekarskich dla innych specjalności medycznych;
- kierowanie oddziałem lub kliniką położniczo-ginekologiczną lub przychodnią specjalistyczną;
- udział w doskonaleniu zawodowym (szkoleniu) innych pracowników medycznych oraz prowadzenie badań naukowych i publikowanie ich wyników.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę