Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Mogilnie


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Lekarz – specjalista medycyny sportowej
Kod: 221238
Liczba odwiedzin: 2087
Synteza: Rozpoznaje, różnicuje i leczy choroby i urazy spowodowane uprawianiem sportu wyczynowego; planuje i programuje (we współpracy z trenerami) treningi sportowe, przeprowadza badania kondycyjne sportowców, kwalifikuje kandydatów do uprawiania poszczególnych dziedzin sportu wyczynowego, ustala zasady i normy żywieniowe dla sportowców, prowadzi kontrolę antydopingową; sprawuje doradztwo w zakresie uprawiania sportu rekreacyjnego i rehabilitacji ruchowej.
Zadania zawodowe: - badanie podmiotowe i przedmiotowe osób uprawiających lub zamierzających uprawiać sport, ukierunkowane na diagnozę lekarską w przypadku choroby lub ocenę wydolności i sprawności fizycznej oraz tolerancji obciążeń wysiłkowych;
- nawiązywanie dobrego kontaktu z powierzonymi lekarzowi sportowcami i trenerami w celu zapewnienia ich współpracy w realizacji programu treningowego;
- kierowanie materiału biologicznego (krew, mocz, kał i inne) na badania dodatkowe (laboratoryjne): biochemiczne, bakteriologiczne, immunologiczne i inne;kierowanie w miarę potrzeby pacjentów na badania dodatkowe (uzupełniające) oraz na konsultacje do innych specjalistów;
- wykonywanie prób czynnościowych, przede wszystkim testów wysiłkowych, w celu oceny sprawności układu krążenia, oddechowego i ruchowego,
- wykonywanie badań ekg, spirometrii, oznaczanie ciśnienia tętniczego tonometrem i innych;
- interpretacja i ocena wyników wykonanych badań pomocniczych (dodatkowych);
- ustalanie rozpoznania lekarskiego (diagnozy) i rozpoznań mniej prawdopodobnych (różnicowych);
- leczenie chorób i urazów spowodowanych uprawianiem sportu wyczynowego i kierowanie rehabilitacją chorych;
- ustalanie zasad i norm żywieniowych dla osób uprawiających różne dyscypliny sportowe;
- planowanie (wspólne z trenerami) i kontrola treningów sportowych zgodnie z zasadami fizjologii i psychologii lekarsko-sportowej;
- kwalifikowanie kandydatów do różnych rodzajów i dyscyplin sportowych na podstawie przeprowadzonego postępowania diagnostycznego;
- przeprowadzanie kontroli antydopingowej, wdrażanie zasad higieny sportowej;
- udzielanie pomocy doraźnej w stanach naglących, przeprowadzanie reanimacji, defibrylacji serca, przetaczanie krwi i płynów infuzyjnych, biegłe posługiwanie się potrzebnym sprzętem;
- prowadzenie dokumentacji lekarskiej, wypisywanie skierowań, recept i zwolnień lekarskich;
- przygotowywanie opinii, świadectw, orzeczeń oraz wniosków do celów inwalidztwa, zatrudnienia i sądownictwa;
- prowadzenie profilaktyki w sporcie, ze szczególnym zwróceniem uwagi na stany przeciążenia układu krążenia i narządu ruchu oraz zapobieganie urazom sportowym;
- uczestniczenie w działaniach dotyczących promocji zdrowia i zapobiegania chorobom;
- doskonalenie swojej wiedzy i umiejętności, między innymi przez uczestnictwo w podyplomowym kształceniu ustawicznym.
Dodatkowe zadania zawodowe: - kierowanie przychodnią sportowo-lekarską;
- udział w doskonaleniu zawodowym (szkoleniu) innych pracowników medycznych oraz prowadzenie badań naukowych i publikowanie ich wyników.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę