Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Mogilnie


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Lekarz – specjalista medycyny pracy
Kod: 221234
Liczba odwiedzin: 2270
Synteza: Sprawuje profilaktyczną opiekę zdrowotną w zakładzie pracy oraz nadzór nad warunkami i organizacją pracy, nadzoruje prawidłowość zatrudnienia na poszczególnych stanowiskach oraz podejmuje działania na rzecz promocji zdrowia i zapobiegania chorobom zawodowym.
Zadania zawodowe: - wykonywanie badań profilaktycznych pracowników: wstępnych, okresowych, kontrolnych i końcowych, w celu ujawnienia przeciwwskazań do podjęcia pracy i skutków narażenia na szkodliwości środowiska pracy;
- badanie kwalifikacji zdrowotnych i nadzór nad warunkami pracy osób zatrudnionych, uczniów odbywających praktykę zawodową, niepełnosprawnych i kobiet ciężarnych;
- ocena warunków mikroklimatycznych oraz ocena stopnia obciążenia wysiłkiem fizycznym statycznym i dynamicznym na stanowiskach pracy;
- ocena jakości środowiska pracy i stopnia narażenia pracowników na wpływ szkodliwych czynników środowiskowych oraz formułowanie wniosków profilaktycznych, zmierzających do ograniczenia negatywnych skutków zdrowotnych tych czynników i do zapewnienia bezpiecznych warunków pracy;
- rozpoznawanie i leczenie chorób zawodowych, zespołów objawowych i dolegliwości związanych z wykonywaniem określonego zawodu (pracy) lub wynikających z pozostawania w danym środowisku pracy;
- udzielanie pierwszej pomocy ofiarom wypadków i nagłych zachorowań w miejscu pracy;
- inicjowanie i nadzorowanie rehabilitacji zdrowotnej i zawodowej pracowników;
- prowadzenie szczepień ochronnych pracowników objętych opieką profilaktyczną;
- analizowanie przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz stanu zdrowia osób objętych opieką profilaktyczną;
- dokonywanie analiz i ocena bezpieczeństwa (dla zdrowia) nowo wprowadzonych lub modernizowanych technologii produkcyjnych, warunków mikroklimatycznych na stanowiskach pracy oraz stopnia obciążenia wysiłkiem fizycznym i dynamicznym na stanowiskach pracy;
- przygotowywanie opinii, świadectw, orzeczeń oraz wniosków do celów inwalidztwa, zatrudnienia i sądownictwa;
- inicjowanie, opracowywanie i realizowanie programów promocji zdrowia i oświaty zdrowotnej w zakładach pracy, prowadzenie szkoleń pracowników oraz odpowiednich służb pracodawców w zakresie ochrony zdrowia w środowisku pracy;
- współdziałanie z pracodawcami w zakresie planowania ilości pracy, organizacji stanowisk i warunków pracy, optymalnych z punktu widzenia wymogów higieny pracy, fizjologii pracy i ergonomii;
- doskonalenie swojej wiedzy i umiejętności, między innymi przez uczestnictwo w podyplomowym kształceniu ustawicznym.
Dodatkowe zadania zawodowe: - kierowanie ośrodkiem, przychodnią, zakładem medycyny pracy;
- sprawowanie nadzoru nad innymi pracownikami;
- udział w doskonaleniu zawodowym (szkoleniu) innych pracowników medycznych;
- prowadzenie badań naukowych i publikowanie ich wyników.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę