Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Mogilnie


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Lekarz – specjalista medycyny nuklearnej
Kod: 221232
Liczba odwiedzin: 2138
Synteza: Rozpoznaje, różnicuje i leczy różne choroby za pomocą metod wykorzystujących promieniowanie i cząstki elementarne, biegle posługując się aparaturą i sprzętem do wytwarzania i wykrywania promieniowania jonizującego oraz podejmuje działania na rzecz promocji zdrowia i zapobiegania chorobom wywoływanym przez promieniowanie jonizujące.
Zadania zawodowe: - badanie chorych podmiotowe i przedmiotowe, ukierunkowane na radiodiagnostykę i radioterapię;
- nawiązywanie kontaktu i współpracy z chorym i jego rodziną, wyjaśnianie celu i potrzeby leczenia, łagodzenie lęku i niepokoju;
- pobieranie i kierowanie materiału biologicznego na badania radiodiagnostyczne;
- przeprowadzanie badań diagnostycznych, wykorzystujących promieniowanie jonizujące (scyntygrafia, radiografia, tomografia komputerowa i inne) i biegłe posługiwanie się sprzętem i aparaturą do wytwarzania i wykrywania tego promieniowania;
- analizowanie i przetwarzanie komputerowe danych;
- zabezpieczanie badanych, badających i otoczenia przed szkodliwymi następstwami promieniowania stosowanego w diagnostyce i terapii, nadzór nad przechowywaniem i unieszkodliwianiem materiału biologicznego, odczynników, leków i innych substancji wykazujących promieniowanie jonizujące;
- interpretacja i ocena wyników wykonanych badań pomocniczych (dodatkowych);
- ustalanie rozpoznania lekarskiego (diagnozy) i rozpoznań mniej prawdopodobnych (różnicowych);
- leczenie chorób wymagających użycia metod wykorzystujących promieniowanie jonizujące i cząstki elementarne (radioterapia, radoterapia, stosowanie radioizotopów i radiofarmaceutyków i inne);
- przeprowadzanie badań dozymetrycznych oraz sprawowanie nadzoru i kontroli nad stosowaniem radiofarmaceutyków i nad aparaturą radiodiagnostyczną;
- udzielanie pomocy doraźnej w stanach naglących, przeprowadzanie reanimacji, defibrylacji serca, przetaczanie krwi i płynów infuzyjnych, biegłe posługiwanie się potrzebnym sprzętem;
- prowadzenie dokumentacji lekarskiej;
- odbywanie konsultacji lekarskich dla innych specjalności medycznych;
- przygotowywanie opinii, świadectw, orzeczeń oraz wniosków do celów inwalidztwa, zatrudnienia i sądownictwa;
- uczestniczenie w działaniach dotyczących promocji zdrowia i zapobiegania chorobom wywołanym promieniowaniem jonizującym;
- doskonalenie swojej wiedzy i umiejętności, między innymi przez uczestnictwo w podyplomowym kształceniu ustawicznym.
Dodatkowe zadania zawodowe: - sprawowanie nadzoru nad innymi pracownikami;
- pełnienie dyżurów specjalistycznych i udzielanie konsultacji za pomocą środków łączności telefonicznej i wideofonicznej;
- kierowanie zakładem medycyny nuklearnej lub radiologii;
- udział w doskonaleniu zawodowym (szkoleniu) innych pracowników medycznych oraz prowadzenie badań naukowych i publikowanie ich wyników.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę