Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Mogilnie


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Lekarz – specjalista kardiologii dziecięcej
Kod: 221231
Liczba odwiedzin: 2217
Synteza: Rozpoznaje, różnicuje i leczy wrodzone i nabyte choroby układu krążenia u dzieci, kwalifikuje dzieci do zabiegów kardiochirurgicznych, sprawuje opiekę nad dziećmi po kardiologicznych zabiegach i interwencyjnych oraz po leczeniu operacyjnym wad serca, podejmuje działania na rzecz promocji zdrowia i zapobiegania chorobom układu krążenia.
Zadania zawodowe: - badanie podmiotowe i przedmiotowe dziecka ukierunkowane na choroby układu krążenia;
- nawiązywanie kontaktu i współpracy z dzieckiem i jego rodziną, wyjaśnienie celu i potrzeby leczenia, zmniejszenie stresu emocjonalnego zarówno pacjenta jak i jego rodziny;
- kierowanie materiału biologicznego na badania dodatkowe (laboratoryjne): biochemiczne, bakteriologiczne, histologiczne, immunologiczne i inne;
- kierowanie chorych na badania dodatkowe i specjalistyczne: badania radiologiczne, ultrasonograficzne, tomografię komputerową, rezonans magnetyczny, cewnikowanie serca i badanie angiokardiograficzne, badania izotopowe i inne oraz na konsultacje do innych specjalistów medycznych;
- wykonywanie prób czynnościowych układu krążenia;
- wykonywanie nakłuć (punkcji) diagnostycznych i leczniczych, wenesekcji, wstrzyknięć, cewnikowania pęcherza moczowego i innych zabiegów zgodnie z kompetencjami lekarza pediatry;
- wykonywanie badań układu krążenia: ekg, badań echokardiograficznych, próby wysiłkowej, 24- godzinnego zapisu EKG metodą Holtera i innych;
- interpretacja i ocena wyników wykonanych badań pomocniczych (dodatkowych);
- ustalenie rozpoznania rodzaju patologii układu krążenia i przeprowadzenie diagnostyki różnicowej;
- leczenie chorób układu krążenia u dzieci ze szczególnym uwzględnieniem wad serca, niewydolności serca, zaburzeń rytmu serca, kardiomiopatii, zawału serca, nadciśnienia tętniczego;
- ustalenie wskazań i kwalifikowanie chorych do kardiologicznych zabiegów interwencyjnych i operacyjnych (we współpracy z kardiochirurgiem);
- udzielenie pomocy doraźnej w stanach naglących, przeprowadzanie reanimacji, defibrylacji serca, przetaczanie krwi i płynów infuzyjnych, biegłe posługiwanie się potrzebnym sprzętem;
- kierowanie wczesną rehabilitacją dzieci po zabiegach operacyjnych serca;
- prowadzenie działań na rzecz promocji zdrowia i prewencji kardiologicznej;
- prowadzenie dokumentacji lekarskiej (historii choroby), wypisywanie skierowań, recept i zwolnień lekarskich;
- udzielanie konsultacji lekarzom innych specjalności;
- przygotowywanie opinii, świadectw, orzeczeń oraz wniosków do celów inwalidztwa, zatrudnienia i sądownictwa;
- doskonalenie swojej wiedzy i umiejętności, między innymi przez uczestnictwo w podyplomowym kształceniu ustawicznym.
Dodatkowe zadania zawodowe: - wykonanie przezprzełykowej elektrostymulacji serca
- wykonywanie kardiowersji,
- wykonywanie cewnikowania serca i naczyń,
- wykonywanie kardiologicznych przezskórnych zabiegów interwencyjnych
- wszczepianie rozruszników
- wykonywanie inwazyjnych badań elektrofizjologicznych
- wykonywanie nakłuć diagnostycznych (biopsje) serca i naczyń
- diagnostyka i leczenie chorób układu krążenia u płodu
- oznaczanie grup krwi i wykonywanie próby krzyżowej;
- sprawowanie nadzoru i kontroli nad przechowywaną w oddziale szpitalnym krwią, płynami infuzyjnymi, lekami, sprzętem diagnostyczno-leczniczym;
- pełnienie dyżurów specjalistycznych i udzielanie konsultacji za pomocą środków łączności telefonicznej i wideofonicznej;
- organizowanie pracy w klinice, oddziale, przychodni lub poradni (planowanie dyżurów, konsultacji, zabiegów i inne);
- pełnienie funkcji kierownika specjalizacji lekarzy specjalizujących się w kardiologii dziecięcej;
- kierowanie pracownią, poradnią, oddziałem, lub kliniką kardiologii dziecięcej
- udział w doskonaleniu zawodowym (szkolenia) innych pracowników medycznych oraz prowadzenie badań naukowych i publikowanie ich wyników.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę