Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Mogilnie


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Lekarz – specjalista immunologii klinicznej
Kod: 221228
Liczba odwiedzin: 2109
Synteza: Rozpoznaje, różnicuje i leczy ostre i przewlekłe choroby o stwierdzonym lub przypuszczalnym tle immunologicznym przeprowadzając diagnostykę laboratoryjną dotyczącą w szczególności niedoborów odporności, chorób autoimmunizacyjnych,, biorców alloprzeszczepów; uczestniczy w działaniach na rzecz promocji zdrowia i zapobiegania chorobom na tle immunologicznym.
Zadania zawodowe: - badanie chorych, podmiotowe i przedmiotowe, `ukierunkowane na ustalenie objawów chorób i zespołów uwarunkowanych immunologicznie;
- kierowanie chorych na badania dodatkowe (uzupełniające);
- ocenianie immunologicznego stanu chorego za pomocą właściwie dobranych testów skórnych;
- wykonywanie laboratoryjnych badań immunologicznych (określenie fenotypu populacji i subpopulacji, limfocytów, badanie czynnościowe limfocytów, T, określenie fenotypu limfocytów B, określenie fenotypów, aktywności markerów aktywacji i aktywności cytotoksycznej NK, oznaczanie markerów osoczowych)
- pobieranie materiału biologicznego do badań biochemicznych, immunologicznych, i innych;interpretacja i ocena wyników badań immunologicznych i molekularnych, w tym testów immunohistochemnicznych, i innych;
- leczenie chorób uwarunkowanych immunologicznie;
- monitorowanie leczenia immunomodulacyjnego;
- współpraca z innymi specjalistami w zakresie przeszczepiania narządów, tkanek i komórek ,w szczególności w zakresie prowadzenia biorcy alloprzeszczepu;
- udzielanie konsultacji specjalistycznych dla innych specjalności medycznych;inne zadania objęte posiadaną specjalizacją w dziedzinie chirurgii dziecięcej, chirurgii ogólnej, chorób wewnętrznych, chorób zakaźnych, dermatologii i wenerologii, diagnostyki laboratoryjnej, patomorfologii, pediatrii, położnictwa i ginekologii lub radioterapii onkologicznej.
Dodatkowe zadania zawodowe: - kierowanie oddziałem lub kliniką immunologii pediatrycznej lub zakładem immunologiii klinicznej;
- pełnienie funkcji kierownika specjalizacji lekarzy specjalizujących się w immunologii klinicznej;
- udział w doskonaleniu zawodowym (szkoleniu) innych pracowników medycznych oraz prowadzenie badań naukowych i publikowanie ich wyników w zakresie immunologii;
- inne zadania objęte zakresem specjalności podstawowej.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę