Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Mogilnie


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Lekarz – specjalista farmakologii klinicznej
Kod: 221221
Liczba odwiedzin: 2050
Synteza: Sprawuje doradztwo i udziela pomocy wszystkim specjalnościom medycznym w zakresie doboru środków farmakologicznych, dawkowania, interakcji i objawów ubocznych; konsultuje chorych z objawami powikłań polekowych, zatruć, uzależnień bądź braku odpowiedzi terapeutycznej na stosowane leczenie; prowadzi badania nad nowymi lekami i dokonuje ich oceny oraz uczestniczy w działaniach zmierzających do zapobiegania chorobom jatrogennym.
Zadania zawodowe: - badanie chorych podmiotowe i przedmiotowe;
- nawiązywanie kontaktu i współpracy z chorym, wyjaśnianie celu i potrzeby leczenia;
- kierowanie materiału biologicznego na badania dodatkowe (laboratoryjne): biochemiczne, bakteriologiczne, histologiczne, immunologiczne i inne;
- wykonywanie badań działania leków w ustroju i ocena ich skuteczności;
- wykonywanie rutynowych badań stężenia leków w osoczu i płynach ustrojowych, z umiejętnością interpretacji wyników oraz wyliczenia współczynników farmakokinetycznych;
- wykonywanie prób czynnościowych poszczególnych narządów i układów ukierunkowanych na ocenę skuteczności podawanych leków lub objawów ubocznych, wykonywanie nakłuć (punkcji) diagnostycznych i leczniczych, wenesekcji, wstrzyknięć i innych zabiegów;
- interpretacja i ocena wyników wykonanych badań pomocniczych (dodatkowych);
- doradztwo i udzielanie pomocy lekarzom innych specjalności w sytuacjach nowych, złożonych i trudnych związanych z leczeniem farmakologicznym; planowanie dawkowania, metod kontroli leczenia, rozwiązywanie problemów dotyczących interakcji i objawów ubocznych stosowanych leków;
- konsultowanie chorych z objawami powikłań polekowych, uzależnień, zatruć, braku odpowiedzi terapeutycznej ustroju lub nadwrażliwości (anergia, hyperergia, alergia);
- udzielanie pomocy doraźnej w stanach naglących, przeprowadzanie reanimacji, przetaczanie krwi i płynów infuzyjnych, biegłe posługiwanie się potrzebnym sprzętem;
- prowadzenie dokumentacji lekarskiej oraz ewidencjonowanie i udostępnianie danych o objawach ubocznych i powikłaniach polekowych;
- przygotowywanie opinii, świadectw, orzeczeń oraz wniosków do celów inwalidztwa, zatrudnienia i sądownictwa;
- uczestniczenie w działaniach dotyczących promocji zdrowia i zapobiegania chorobom jatrogennym;
- doskonalenie swojej wiedzy i umiejętności, między innymi przez uczestnictwo w podyplomowym kształceniu ustawicznym.
Dodatkowe zadania zawodowe: - pełnienie dyżurów specjalistycznych i udzielanie konsultacji za pomocą środków łączności telefonicznej i wideofonicznej;
- oznaczanie grupy krwi i wykonywanie próby krzyżowej i innych czynności pokrewnych;sprawowanie nadzoru i kontroli nad przechowywaną w oddziale szpitalnym krwią, płynami infuzyjnymi, lekami i sprzętem diagnostyczno-leczniczym;
- leczenie chorych zgodnie z posiadaną specjalnością kierunkową (choroby wewnętrzne, pediatria, neurologia, psychiatria, anestezjologia i intensywna terapia);
- kierowanie zakładem lub pracownią farmakologii klinicznej lub oddziałem w posiadanej specjalności kierunkowej;
- udział w doskonaleniu zawodowym (szkoleniu) innych pracowników medycznych;
- prowadzenie badań naukowych i publikowanie ich wyników.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę