Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Mogilnie


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Lekarz – specjalista diagnostyki laboratoryjnej
Kod: 221218
Liczba odwiedzin: 2187
Synteza: Wykonuje (we współpracy z technikiem) za pomocą specjalistycznych metod i aparatury laboratoryjnej, bądź nadzoruje wykonanie badań diagnostycznych z zakresu chemii klinicznej, analityki ogólnej, hematologii, serologii, immunologii i bakteriologii oraz interpretuje i ocenia wyniki badań.
Zadania zawodowe: - wykonywanie lub nadzorowanie czynności związanych z pobieraniem i przechowywaniem materiału biologicznego do badań laboratoryjnych;
- przygotowywanie lub nadzorowanie przygotowania preparatów hematologicznych, bakteriologicznych i innych;
- wykonywanie lub nadzorowanie wykonania badań laboratoryjnych z zakresu chemii klinicznej i analityki ogólnej;
- przeprowadzanie badań hematologicznych i serologicznych, w tym badań układu krzepnięcia i wykrywania konfliktu serologicznego;
- ocenianie i interpretowanie wyników badań i (w porozumieniu z klinicystą) dobieranie odpowiednich badań na podstawie określania ich skuteczności diagnostycznej;
- prowadzenie kontroli jakości wyników badań laboratoryjnych oraz określanie zakresów wartości referencyjnych;
- nadzorowanie unieszkodliwiania użytego do badań materiału biologicznego;
- kontrolowanie przestrzegania przepisów bhp w laboratorium;
- prowadzenie dokumentacji wykonanych badań z zastosowaniem metod informatyki;
- konsultowanie zleceń klinicystów, prowadzenie doradztwa diagnostycznego i interpretacji wyników badań laboratoryjnych;
- nadzorowanie wydawania wyników badań, sprawdzanie ich i uwierzytelnianie (podpisywanie);
- sprawowanie nadzoru nad innymi pracownikami medycznymi;
- doskonalenie swojej wiedzy i umiejętności, między innymi przez uczestnictwo w podyplomowym kształceniu ustawicznym.
Dodatkowe zadania zawodowe: - obsługiwanie komputerowych urządzeń do wieloparametrowej analizy płynów ustrojowych i aparatury pokrewnej;
- sprawowanie nadzoru nad aparaturą i odczynnikami chemicznymi i innymi materiałami oraz kontrolowanie ich przydatności;
- pełnienie dyżurów specjalistycznych i udzielanie konsultacji za pomocą środków łączności telefonicznej i wideofonicznej;
- pełnienie funkcji kierownika specjalizacji lekarzy specjalizujących się w diagnostyce laboratoryjnej;
- kierowanie zakładem lub pracownią diagnostyki laboratoryjnej;
- branie udziału w doskonaleniu zawodowym (szkoleniu) innych pracowników medycznych oraz prowadzenie badań naukowych i publikowanie ich wyników.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę