Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Mogilnie


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Rzeczoznawca do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych
Kod: 214935
Liczba odwiedzin: 157
Synteza: Rzeczoznawca do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych uzgadnia pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej projekty zagospodarowania działki lub terenu, projekty architektoniczno-budowlane, projekty techniczne i projekty urządzeń przeciwpożarowych, sporządza ekspertyzy techniczne i inne opracowania techniczne z zakresu ochrony przeciwpożarowej, wykonuje czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej polegające na zapobieganiu powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru.
Zadania zawodowe:
 • uzgadnianie pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej projektów zagospodarowania działki lub terenu, projektów architektoniczno-budowlanych i projektów technicznych obiektów budowlanych istotnych ze względu na konieczność zapewnienia ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem;
 • uzgadnianie pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej projektów zagospodarowania działki lub terenu, projektów architektoniczno-budowlanych i projektów technicznych innych obiektów budowlanych;
 • uzgadnianie pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej projektów urządzeń przeciwpożarowych;
 • uzgadnianie pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej projektów urządzeń fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 6,5 kW;
 • sporządzanie ekspertyz technicznych i innych opracowań technicznych (np. opinii, analiz) z zakresu ochrony przeciwpożarowej;
 • wykonywanie operatów przeciwpożarowych, zawierających warunki ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów;
 • opracowywanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego;
 • udział w praktycznym sprawdzeniu organizacji ewakuacji ludzi w miejsce bezpieczne, na zewnątrz obiektu budowlanego lub do sąsiedniej strefy pożarowej, a także sprawdzeniu spełniania wymagań ochrony przeciwpożarowej obiektu budowlanego lub jego części, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza o charakterze rozrywkowym, polegająca na organizowaniu gier lub zabaw, w trakcie których ich uczestnicy uwalniają się z zamkniętej przestrzeni lub w inny sposób ograniczona jest możliwość przemieszczania się tych uczestników;
 • współpraca z projektantem przy opracowaniu scenariusza pożarowego dla obiektu budowlanego lub jego części stanowiącej odrębną strefę pożarową, w których przewidziano stosowanie systemu sygnalizacji pożarowej, stałych urządzeń gaśniczych, urządzeń oddymiających lub urządzeń zapobiegających zadymieniu;
 • wykonywanie czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej polegających na zapobieganiu powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru;
 • prowadzenie i przechowywanie przez okres 5 lat ewidencji uzgodnionych projektów zagospodarowania działki lub terenu, projektów architektoniczno-budowlanych oraz projektów technicznych;
 • samodzielne podnoszenie kwalifikacji zawodowych w zakresie znajomości przepisów i stanu wiedzy technicznej dotyczących ochrony przeciwpożarowej;
Dodatkowe zadania zawodowe:
 • popularyzowanie wiedzy na temat bezpieczeństwa pożarowego;
 • uczestniczenie w konferencjach i spotkaniach branżowych;
 • wykonywanie zadań biegłego sądowego z zakresu pożarnictwa.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę