Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Mogilnie


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Rzeczoznawca rolniczy
Kod: 213209
Liczba odwiedzin: 1593
Synteza: W zakresie swojej specjalności opracowuje operaty, ekspertyzy, opinie i projekty na potrzeby osób fizycznych, instytucji publicznych, przedsiębiorstw i organizacji, dotyczące rozwiązywania problemów technicznych, technologicznych, ekonomicznych w obszarze zrównoważonego rolnictwa (produkcja roślinna, zwierzęca w tym standardy utrzymania zwierząt) i ogrodnictwa, a także szerokorozumianej rolniczej przestrzeni produkcyjnej obejmującej środowisko naturalne (gleby, powietrze, wody) i jego ochronę, infrastrukturę techniczną, konstrukcje i budowle, maszyny i urządzenia, zasoby ludzkie, przechowywanie, przetwarzanie i zbyt surowców pochodzenia rolniczego, pozażywnościowe wykorzystanie surowców rolnych i potencjału obszarów wiejskich. Uczestniczy w rozwiązywaniu sporów między podmiotami w obszarze zagadnień rolniczych i pokrewnych opracowując specjalistyczne ekspertyzy, opinie i oceny przy wykorzystaniu własnej wiedzy i doświadczenia zawodowego. Pracuje indywidualnie lub w zespołach interdyscyplinarnych.
Zadania zawodowe: dostarczanie zleceniodawcom niezbędnych informacji do podejmowania racjonalnych decyzji dotyczących problemu będącego przedmiotem usługi rzeczoznawstwa rolniczego;
opracowywanie operatów technicznych, techniczno-ekonomicznych i operatów szacunkowych oraz projektów;
opracowywanie ekspertyz, opinii i ocen;
wykonywanie analiz ekonomicznych oraz sporządzanie planów rozwoju gospodarstw rolnych i ogrodniczych, przedsiębiorstw wiejskich oraz otoczenia rolnictwa;
szacowanie szkód, strat i ubytków w produkcji rolniczej i ogrodniczej, w majątku służącym produkcji rolniczej i ogrodniczej oraz działalności gospodarstwa rolnego i ogrodniczego;
opracowywanie standardów jakości w rolnictwie i ogrodnictwie;
opracowywanie raportów z przeprowadzonych działań;
planowanie własnych zadań oraz organizowanie swojego stanowiska pracy;
śledzenie nowych uregulowań prawnych dotyczących rolnictwa, doniesień dotyczących postępu techniczno-technologicznego w rolnictwie oraz udział w różnych formach doskonalenia zawodowego w celu aktualizacji i podnoszenia własnych kwalifikacji.
Dodatkowe zadania zawodowe: kierowanie zespołami rzeczoznawców rolniczych oraz planowanie dla nich zadań;
organizowanie różnych form doskonalenia zawodowego rzeczoznawców;
udział w określaniu standardów i wymagań zawodowych;
udział w ocenie i weryfikowaniu kompetencji zawodowych innych rzeczoznawców;
kontrolowanie jakości świadczonych usług.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę