Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Mogilnie


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Wyższy urzędnik placówki dyplomatycznej
Kod: 111202
Liczba odwiedzin: 1408
Synteza: Reprezentuje i działa w imieniu Rzeczpospolitej Polskiej wobec kraju przyjmującego; kieruje jednostkami organizacyjnymi wchodzącymi w skład ambasady / przedstawicielstwa dyplomatycznego; planuje, organizuje, nadzoruje, kontroluje i ocenia działalność podległych pracowników placówki dyplomatycznej; wykonuje zadania zgodnie z prawodawstwem i polityką ustanowionymi przez właściwe organy administracji publicznej i organy ustawodawcze; zastępuje ambasadora podczas jego nieobecności w placówce dyplomatycznej.
Zadania zawodowe:
 • określanie celów i zadań placówki dyplomatycznej zgodnie z prawodawstwem i polityką państwa;
 • reprezentowanie Rzeczpospolitej Polskiej wobec kraju przyjmującego;
 • podejmowanie działań w imieniu Rzeczpospolitej Polskiej wobec kraju przyjmującego;
 • nadzorowanie działalności placówek dyplomatycznych w państwie przyjmującym oraz bezpośrednie kierowanie określoną jednostką struktury organizacyjnej placówki dyplomatycznej;
 • chronienie interesów Rzeczpospolitej Polskiej oraz obywateli, zgodnie z prawem międzynarodowym i prawem państwa przyjmującego;
 • prowadzenie rozmów i rokowań z władzami państwa przyjmującego;
 • zapewnianie przyjaznych stosunków między Rzeczpospolitą Polską a państwem przyjmującym;
 • przygotowywanie korespondencji dyplomatycznej (not dyplomatycznych), ceremonialnej, zaproszeń, depesz i podziękowań oraz prowadzenie korespondencji urzędniczej z ministerstwem spraw zagranicznych;
 • opracowywanie odpowiednich procedur i wytycznych dla pracowników placówki dyplomatycznej;
 • dokonywanie przeglądu, ocenianie i zatwierdzanie dokumentów, akt i sprawozdań prezentowanych przez pracowników placówki dyplomatycznej;
 • kontrolowanie i ocenianie pracy podległych pracowników;
 • zastępowanie ambasadora podczas jego nieobecności lub w okresie nieobsadzenia stanowiska szefa misji dyplomatycznej;
 • koordynowanie działań z innymi urzędnikami wyższego szczebla w służbie dyplomatycznej;
 • przestrzeganie i stosowanie przepisów prawa dotyczących służby dyplomatycznej, oraz przestrzeganie i stosowanie przepisów i zasad etyki, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.
Dodatkowe zadania zawodowe:
 • reprezentowanie placówki dyplomatycznej wobec instytucji zewnętrznych;
 • przemawianie na uroczystościach państwowych i imprezach okolicznościowych;
 • informowanie nowo przybyłych dyplomatów o panujących w danym kraju obyczajach, stosunkach społecznych, itp.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę