Programy aktywizacyjne i projekty urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Mogilnie


Zawartość stron

„Aktywni razem"
 
Program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy
(art. 49 pkt 2-6 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, z wyłączeniem osób do 30 roku życia)
 
Okres realizacji programu: 13.06.2016 r. – 31.12.2018 r.
 
Realizowane w ramach programu działania mają na celu zwiększenie konkurencyjności osób bezrobotnych stanowiących grupę docelową programu na rynku pracy oraz zachęcenie pracodawców do ich zatrudniania poprzez udzielanie finansowego wsparcia pracodawcom w tworzeniu nowych miejsc pracy, pomoc finansową dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie własnej działalności gospodarczej, umożliwienie osobom bezrobotnym zdobycia lub rozszerzenia doświadczenia zawodowego, a także umożliwienie uzupełnienia braków kompetencyjnych wynikających z braku lub z niedostosowanych kwalifikacji/umiejętności.
 
Planowana liczba osób objętych wsparciem w ramach programu: 81 osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy *, określonych w art. 49 pkt 2-6 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Mogilnie.

Oferowane formy wsparcia:
 • staże,
 • szkolenia,
 • refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy,
 • jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej.
Pozyskana kwota środków rezerwy Funduszu Pracy: 777 700 zł
Szczegółowe informacje uzyskać można w Powiatowym Urzędzie Pracy w Mogilnie u indywidualnych doradców klienta lub:
 • informacje nt. staży: pokój nr 5, tel.: 52 318 67 22
 • informacje nt. szkoleń: pokój nr 8, tel.: 52 318 67 31
 • informacje nt. refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy: pokój nr 6, tel.: 52 318 67 39
 • informacje nt. jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej: pokój nr 6, tel. 52 318 67 40
 
Bezpłatna infolinia dla osób bezrobotnych: 800 119 199
 
* Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy, w rozumieniu art. 49 pkt 2-6 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy:
 • bezrobotne długotrwale,
 • bezrobotne powyżej 50 roku życia,
 • bezrobotne korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej,
 • bezrobotne posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia,
 • bezrobotne niepełnosprawne.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę