Programy aktywizacyjne i projekty urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Mogilnie


Zawartość stronWsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych w powiecie mogileńskim (II)".
 
 

Powiatowy Urząd Pracy w Mogilnie realizuje projekt pozakonkursowy, dofinansowany z Funduszy Europejskich: „Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych w powiecie mogileńskim (II)".

 

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Oś Priorytetowa 8 Aktywni na rynku pracy, Działanie 8.1 Podniesienie aktywności zawodowej osób bezrobotnych poprzez działania powiatowych urzędów pracy.

 

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób bezrobotnych powyżej 29 roku życia znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie mogileńskim.

 

Uczestnikami projektu mogą być osoby zarejestrowane w PUP w Mogilnie jako bezrobotne (zakwalifikowane do I lub II kategorii oddalenia od rynku pracy) powyżej 29 roku życia (osoby, które ukończyły 30 rok życia, łącznie z dniem 30-tych urodzin) należące co najmniej do jednej z następujących grup:

  • osoby powyżej 50 roku życia,
  • kobiety,
  • osoby z niepełnosprawnościami,
  • osoby długotrwale bezrobotne,
  • osoby o niskich kwalifikacjach.                 

 

Wsparcie realizowane w ramach projektu:

  • staże;
  • jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej (dotacja bezzwrotna);
  • refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego;
  • pośrednictwo pracy.

 

Planowane efekty: Głównym rezultatem projektu będzie podjęcie zatrudnienia przez następujący odsetek osób objętych wsparciem w projekcie:
- minimum 33% osób w wieku 50 lat i więcej,
- minimum 39% kobiet,
- minimum 33% osób z niepełnosprawnościami,
- minimum 30% osób długotrwale bezrobotnych,
- minimum 38% osób o niskich kwalifikacjach

 

 

Okres realizacji projektu: 01.02.2016 r. – 31.12.2016 r.

 

Wartość projektu: 853 706,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 725 650,45 zł
 

www.mapadotacji.gov.pl

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę